ߣߐ߯ߣߐ߯ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߣߐ߯ߣߐ߯ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߥߊ߫. ߊ߬ ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߥߊߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߜߍ߲߭ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߟߊߞߊߟߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߸ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߦߋ߲߬ ߸ߘߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏ߫ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ߏ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊߞߐߟߐ߲ ߘߌ߫ ߸ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߎ߰ߣߌ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߥߎ߬ߙߎߥߎ߬ߙߎ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߟߊߞߊߟߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߲ ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߣߐ߯ߣߐ߯ ߡߊߕߍ߰ ߞߊ߲-ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ߬ߛߊ߯ߟߎ߫

߸ߊ߬ ߣߌ߫ ﴿ߞߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߊ߬ ߕߐ߯ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

﴾؟ ߎߡߊ߯ߙ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߙߊߡߐ߮ ߖߊ߲߰ߞߊ ،ߦߙߐ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߎ߬ ߕߏߣߍ߲ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫ ߸ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߞߍ

ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߟߊ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߢߊߟߐ߲߫ ،ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ߕߐ߯ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫﴿ ߒ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏߘߋ ߡߏߙߌߓߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ߰ߛߌ ﴾ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰. ߦߙߌ߫ ߕߍ߯ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߸ߞߊ߬ ߛߏ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ߞߊ߬ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߐ ߝߍ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ،ߏ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߏ ߞߣߐ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߊ߬ ߡߐ߱ ߕߍ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߀߀߀ ߓߐ߫ ߸

ߝߊ߬ߛߊ߰ߛߌ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߸ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߘߊ߫. ߓߍ߯ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߯ߣߐ߯ ߛߌ߰ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߡߍ߲ ߜߍߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ߓߍ߯ ߥߊߣߍ߲߫ ߛߌ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߛߌ߬ߟߊ ߸ߞߊ߬ߓߊ ߸ߝߊ߬ߛߊ߰ߛߌ.

ߣߐ߯ߣߐ߯

ߛߏ ߦߋ߫ ߛߏߓߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߍ߫ ߗߋ߬ߡߎ߲߬ߓߏ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫

ߥߎߟߘߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߫

ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ،ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߇߀߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߸ߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫:﴿ ߛߌ߬ߟߊ ﴾﴿ ߞߊ߬ߓߊ﴾ ﴿ ߝߊ߬ߛߊ߰ߛߌ﴾ ﴿ ߛߌ߬ߛߋ ﴾ ﴿ ߖߊ߰ߣߍ ﴾﴿ ߕߎ߬ߙߋ ﴾﴿ ߛߥߊ߬ߣߍ ﴾ ﴿ ߛߊ߬ߣߐ ﴾ ﴿ ߕߙߊߟߋ﴾ ﴿ ߖߊ߰ߓߌ ﴾ ﴿ ߞߐ߲ߘߍ﴾﴿ ߞߊ߬ߡߙߊ﴾ ﴿ߞߙߏ߬ߡߊ ﴾﴿ ߡߛߊ߬ߙߋ߲ ﴾﴿ ߖߟߟߏ﴾﴿ ߥߎ߬ߟߊ߬ߙߋ ﴾ ﴿ ߝߏߝߣߊ ﴾