ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

  ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߛߊ߲ ߧߋ߫ ،ߞߏߟߊߞߏߕߍ߫߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊߟߌ߲ ߣߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߴߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߘߐ߫،ߖߐ߲߰ߛߊ߫߸ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߕߊ߬ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߞߐ߲ߞߐ߲ߧߊ߫ ߓߟߏߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎߡߘߊ ߝߐߞߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ
ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ߧߊ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߕߊ ߟߎ߬
ߌ.ߡ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߂߇ ߁߉߃߁

ߞߎߝߙߎ߬ߕߐߤߊ߬ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
ߛߊ߬ߦߊ ߕߙߊߓߊ߫ ߂߁ ߂߀߂߁ (ߛߊ߲߬߈߉)

 

ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߫

ߛߌ߰ߛߓߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲

ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߫  
ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ( ߁߉߃߁–߁߉߅߈)

ߡߌߛߌ߬ߙߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ (߁߉߅߃–߁߉߅߈)

ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߝߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߓߍ߲ (߁߉߅߈–߁߉߇߁)

ߡߌߛߌ߬ߙߊ߬ (߁߉߇߁–߂߀߂߁) 
ߝߘߎߡߊ ߛߋ߬ߙߌߝߎ߬ ߤߊ߬ߕߊ߯ߕߊ߫ (߁߉߆߄–߂߀߁߀) 
ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ
ߘߞߋ߬ߘߊ ߓߊߛߎ߲ ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ(ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ: )ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ (–߁߉߆߆)

ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ (ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ:ߖߝߐ߬ ߘߊ߲ߘߊ ) (ߛߙߋߓߍ:ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߖߍ߰ߝߙߍ) (–߁߉߅߅) 
ߓߊ߯ߙߊ ߣߌߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ،  ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ،  ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߞߝߊ߫ ߛߓߍߦߟߊ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏߦߟߌ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߣߌ߬ߗߍ߬ߟߞߊ߬ߢߊ߬ߟߊ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ  
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߊߙߊߓߎ  
ߞߊ߲߫ ߠߎ߬ ߊߙߊߓߎ ،  ߣߌ߫ ߊ߲߬ߞߌߟߍ  
ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߊߦߎ߯ߞ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫  
ߓߐߒߢߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߕߏ߲ߘߋߘߊ ߘߐ߫ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߓߊ߮ ߓߋ߬ߟߌ[ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬]  
ߖߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬
ߡߏ߬ߛߏ߫ ߁߀߀ ߓߌ-ߓߌ-ߛߌ ߟߊ߫ (߂߀߁߅)

ߛ߭ߎߺߎ߲ ߡߊߞߑߓߊߙߌ ߊߦߌߘߌ߫ ߛߟߊߡ ߖߊ߲߬ߛߊ[ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬] (߂߀߁߂)

ߛߋߕߜ߭ߌ߫ ߘߊߜ߭ߙߌߡߊߣ ߖߊ߲߬ߛߊ [ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬] (߂߀߁߁)

ߛ߭ߊ߬ߡߊߟߎ߬ ߖߊ߬ߣߎ߯ߓߎ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ (߂߀߀߄)

ߞߌߕߊߟߎߣߌ߲ߦߊ߯ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ ߖߊ߲ߛߊ (߂߀߀߃)

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ (ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߂߇ ߁߉߃߁ — ߕߙߊߓߊ߫ ߂߁ ߂߀߂߁)، ߛߌߛߌ߫ ߞߣߐ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߟߊߡߛߏ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߟߊߡߛߏ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߡߌߛߌߙߊߞߊ ߡߐ߰ߺߦߊ ߖߊ߯ߙߋ ߡߊߞߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߖߊ߯ߙߋ ߞߙߍߞߙߍߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߘߊߡߊ߲߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߞߟߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ߗߍ߭ ߣߌ߫ߡߏ߬ߛߏߓߍ߯ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߺߣߌ߲߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߡߛߏ߬ ߓߟߏߘߌߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߈߂ ߟߊ߫،ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߊ߯ߙߋ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߊߙߊߓߎߡߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߙߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߲߬.ߓߊ߸߂߀߀߄ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߋߙߏߔߎ߬ ߜߍ߬ߡߍ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߬ߦߙߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌ߯ߺߣߊ߯ߺߣߊ߯ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߓߍߟߑߖߌߞߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߬ߦߙߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߎ߬ߺߎ߲ ߡߊߞߌߓߙߊ ߊߦߘߌ ߟߌߟߑߛߊߟߊ߯ߡ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ ߟߍߙߘߊ߫ ߟߌߟߑߛߊߟߊ߯ߡ ߟߊ߫ ߛߎߥߍߛߌ߬ߙߊ߫.

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߘߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߟߐߘߎ߮ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊߟߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߟߌߟߊߡߛߏ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫. ߌߣߊߝߐ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߜߡߍ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߍߞߎ߲ߛߊ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߛߌߙߞߊ߫ ߡߛߏ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ߺߣߍ߲ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ ߛߍ߲ߝߍ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߝߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߡߛߏ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߝߐ߯ߓߍߝߐ߯ߓߍ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߡߐ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߂߇ ߛߊ߲߬ ߁߉߃߁ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߐߙߍ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߙߐ߫ ߞߏ߫ ߞߎߝߙߎ߬ߺߕߐߤߊ߬ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߤߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ߞߊߟߌߦߎ߬ߓߌߦߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬.ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߕߍߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ߬ߞߏ ߘߐߖߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߢߌߣߌ߲ߞߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊߟߊ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲ߓߊ ߓߟߏ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߁߉߁߉ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߘߊߟߑߕߊ߯ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߢߐߞߎ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߖߘߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߊ߲ߺߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߟߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ ߤߊ߲ߞߟߌߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߕߘߍ߬ ߣߌ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫(ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫)،ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߐߛߎ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߞߋ߬ߟߌ ߡߊ߬.ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߖߏߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߙߍ ߘߏ߲߬ߺߣߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߏ߫ ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߞߎ߲߬ ߜߌߡߊ߫.

ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߘߊߟߊ߫ ߁߉߅߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߖߍ߰ߝߙߍߛߐ߬ߘߐ߲ ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߓߋߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߛߌ߫ ߞߣߐ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߛߙߎߟߑߊ߫ߺߊߦߌߣ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊߡߛߏ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߤߑߡߊߘ ߤߊߟߑߡߌ߮ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߘߞߋ߬ߘߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫. ߝߘߎ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߙߎߕߎߕߎ ߘߌ߫،ߓߊߏ߬߸ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߍ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬. ߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬،ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:

«ߒ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߟߐ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߒ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߌߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫،ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߊ߬ ߟߋ߬. ߒ ߝߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߜߘߍߞߍ߫ ߒ ߡߊ߬ ߒ ߧߋ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍ߭ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬،ߓߊ߸ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎߥߍߛ ߓߙߌߕߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌߦߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߎ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߞߘߎ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬. ߏ߬ ߞߏߖߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߟߐ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߝߘߎ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߐ߬ߡߌ߲ ߓߟߏߞߊ߬، ߒ߬ߞߊ߬߸ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭. ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߒ ߝߊ߰ߟߌ߬ߞߏ ߘߐ߫، ߒ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫». ߒ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߎ߫ ߗߍ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߙߎߕߎߕߎ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߣߌ߫ ߣߌߘߐ߫ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߐߞߎ߲ ߧߋ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߘߊߡߊߟߌߞߏ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߞߘߊߡߊߟߌߞߏ ߘߌ߫ . ߒ߬ߓߊ߬߸ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߊ߫ ߞߎߝߙߎ߬ߕߊߟߑߤߊ߫،ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߥߟߏߡߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߘߟߊ߬ߡߛߏ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߡߞߊߘߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߒ߬ߡߊ߬ߞߟߍ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߐ߫،ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߌߞߐߕߎ߲߯ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬.ߦߊ߯ߟߊ ߕߐ߬ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊߟߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫.ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߧߊ߫ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߡߊߙߑߞߌߛߌ߬ ߛߋߙߌߝߎ߬ ߤߊ߬ߕߊ߯ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߡߊ ߘߌ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߘߎ߬ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߞߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ߯ߟߌ߫ ߊ߬ߓߘߎ߬ߣߊߛߍߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߛߊ߲ߞߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߄ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߗߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߛߊ߲߬߄߃ ߞߐߝߍ߬ ߢߐ߲߯ߓߟߏ߫ ߝߘߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߊ߭ ߟߋ ߡߊ߬ .ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߵ«ߝߘߎߡߊ߫ ߛߓߊߣߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߬ߙߌߝߎ߬ ߤߊ߬ߕߊ߯ߕߊ߬ ߘߌ߫، ߒ ߘߋ߲ ߝߊ߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߘߎߗߍ ߡߊߓߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߡߊ߯ߙߑߞߛߌߞߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߒ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߃ ߓߊߟߏ߫ ߊ߬ ߝߍ߬، ߒ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߗߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ "ߣߌ߬ߛߊ߬ߥߌ߬ߞߊ" ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߒ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߝߘߎߛߊ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫. ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߟߋ ߕߘߍ߬.ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߐ߲߰ߝߍ߬. تعقيد الشخصية ذات الطابع الأبوي. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߞߢߊ ߘߐ߫،ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬. ߒ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߭ %߉߅ ߓߍ߯ ߦߴߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߊ߯ߛߌ߫».

ߛߊ߲߭ ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ،ߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߛߌߣߍ߲߫ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊߞߏ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߘߎߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߛߏ߬ߞߏ ߕߞߌߕߞߌߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ . ߏ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߞߟߏߜߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲߫ ߡߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߐߞߎ߲ ߘߌ߫ . ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߝߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߞߐߝߟߌ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߣߊ߲ ߘߐ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߡߊ߬ ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߺߓߊ߲ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫، ߞߏ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߺߛߌ߰ ߌߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߺߓߊ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ ߛߍߝߍ߲ߠߌ߲ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ ߓߟߏߡߊߘߍߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߺߕߌ߮ ߘߌ߫. 

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߁߉߇߃ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߇߆ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߛߊ߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߊ߳ߺߊߦߑߣߎ߬ ߛ߭ߊߡߑߛߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߟߐ߲ߘߊ ߟߊ߫.ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߇߃ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߈߀ ߠߊ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫: ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ (ECA)ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߡߊ߫ ߕߟߋߓߐ (ECWA).

ߥߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߝߏ߲߬ߒ߬ߠߊ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߕߌߺߣߍ߲߫ ߡߌߺߛߌ߬ߙߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫،ߓߊ߸߁߉߈߁ ߠߊ߫ ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߞߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ ߡߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫«ߢߍߛߌ߲».ߒ߬ߓߊ߬߁߉߈߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߆ ߟߊ߫،ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߣߑߥߊߙ ߊ.ߟߑߛߊ߰ߺߘߊ߯ߺߕߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߊ߬ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ،ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊ߰ߺߣߍ߲ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫ ߞߏ«ߖߐ߬ߘߐ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߬ߟߊ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫. ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߖߐ߬ߘߐ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߕߞߌߕߞߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫».

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߊ߯ߕߌߙߌ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߘߐ߫،ߊ߬ ߓߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ «ߒ ߠߊ߫ ߦߟߌߺߣߐ ߟߎ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫»ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫.،ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߝߟߐ߫ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߥߛߎ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬،ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߏ߬ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߘߋ߲߬ߡߛߏ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߗߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߟߎ߬ ߓߎߦߌߘߊ ߘߌ߫ ߞߝߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߕߏ߲ߘߋ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߁߉߇߅ ߟߊ߫. 

ߞߕߌߖߌ߲ ߛߓߍߘߊ ߟߊߛߌ߲ߘߊ ߞߵߌ ߓߊ߲߬ ߠߋ߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߫ ߝߛߏ߬ߜߙߊ ߝߍ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߂ ߂߀߀߈ ߠߊ߫.ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌߛߙߊߞߦߊ ߟߊߺߓߋ߬، ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߛߓߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߬ ߞߐߺߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߛߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ ߥߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬، ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ «ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߓߙߎߖߊߟߌ»ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫:«ߝߊ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߙߎ ߢߍ߫» ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐߛߘߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬.߁߉߈߈ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߞߊ߲߬. ߊ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߘߊߦߎߞ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߊ߫ ߞߊߙߑߥߑߟߊ߯ߦߑߣߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߛߌߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ߡߊ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߟߞߦߊ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ߥߟߊ߫ ߤߊߙߑߝߊߘ،ߦߌ߯ߺߟ ߖߊ߯ߓߘߊ، ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ،ߛߐߙߑߓߐߣ ߖߊ߯ߓߘߊ، ߖߐ߬ߺߙߑߖߌ߬ߺߕߊ߯ߥߏߣ ߖߊ߯ߓߘߊ، ߥߟߊߦ ߝߎߟߐߙߑߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ،ߞߊߟߑߝߑߟߐߙߌߣߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߞߊ߲߬.ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ ߞߘߎ߬ ߘߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߈ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߁߉߉߆ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߋ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ߞߏ ߕߐ߭ ߘߝߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߙߌߦߊ ߕߊ߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߒ߬ߞߊ߬߸ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߢߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߁ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߣߊߺߡߎ߲߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߞߋ߬ߟߌ ߘߐߛߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߞߋ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߦߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߖߏߣߊ߫،ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫ «ߒ ߓߘߊ߫ ߦߙߊ߬ߺߓߌ ߟߐ߲߫» (߁߉߅߇)،ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߘߊ߲ߘߟߊߡߛߏ ߟߊ߫ ߦߟߌߺߣߐ ߟߎ߬» (߁߉߅߈). ߏ߬ ߞߐߕߎ߲߯ ߞߝߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߒ ߠߊ߫ ߥߛߎ ߦߟߌߺߣߐ ߟߎ߬» (߁߉߈߂)، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߊ߲ߞߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬.

ߞߝߊ߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߟߊߓߐ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߡߊ߬ߛߋ߬ߦߌ߬ߛߋ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߡߎ߲߬ߥߊ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ،ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߖߌ ߁߉߇߂ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߝߛߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߺߡߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߙߐߕߐߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫ ߌߞߐߕߎ߲߯:

߁߉߆߀

ߘߊ߲ߘߟߊߡߛߏ ߟߊ߫ ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬

߁߉߇߇

ߢߘߊ߫ ߛߌ߲ߞߊߣߍ߲ ߊߙߊߓߎߡߛߏ ߟߊ߫

߁߉߈߆

ߒ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ ߖߊ߯ߺߓߊ ߟߊ߫

 • ߁߉߉߂-ߦߙߊ߬ߓߌ ߕߊߖߌߞߏ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߊ߲ ߘߐ߫

(ߞߊ߲߬ߺߝߐ)

߂߀߀߀

ߒ ߓߘߊ߫ ߦߙߊ߬ߓߌ ߟߊߞߏߟߐ߲߫

(ߞߊ߲߬ߺߝߐ)

߁߉߇߁

ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߛߎ߲ ߘߌ߫

߁߉߇߀

ߜߘߍ

(ߞߊ߲߬ߝߐ)

߁߉߈߇

ߢߍߓߊ߮ ߓߋ߬ߟߌ

(ߞߊ߲߬ߝߐ)

 • ߁߉߉߀-ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߍߞߏߦߊ ߘߐ߫
 • ߞߕߌߟߊߓߊ߮ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߺߟߌ ߟߊ߫

(ߝߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ߓߐ ߛߌ߰ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫)

 • ߂߀߀߄- ߘߊ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߘߟߌ
߁߉߇߂

ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߺߣߍ߲߫

(ߞߊ߲߬ߺߝߐ)

߁߉߇߈

ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲ߺߡߊ

(ߞߊ߲߬ߺߝߐ)

߁߉߈߈

ߞߊߙߌ ߣߌ߫ ߓߊߟߏ ߢߊ

 • ߁߉߉߉- ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲
 • -ߞߊ߲߬ߝߐ (ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߟߋ߬)
߁߉߇߃

ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ

߁߉߈߂

ߒ ߠߊ߫ ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫

ߡߛߏ߬ ߝߙߌߛߌߡߊ ߟߎ߬

(ߝߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ߓߐ)

߁߉߈߉

ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬

(ߞߊ߲߬ߺߝߐ)

 • ߂߀߀߀- ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ (ߞߊ߲߬ߝߐ)
 • ߂߀߀߆- ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߝߛߍߞߍߝߛߍߞߍߣߍ߲ (ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߟߋ߬)
߁߉߇߄

ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ

ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫

(ߞߊ߲߬ߺߝߐ)

߁߉߈߉

ߌ ߕߏ߬

ߕߎ߬ߺߢߊ߫ ߟߋ߬

(ߝߛߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߎ߬ߺߣߍ߲߫ ߠߋ߬)

 • ߂߀߀߀- ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߮ ߟߎ߬. ߞߏ߲߬ߓߏ/ ߤߓߊߕߎ߬ ߙߊߎ߯ߝ ߊ߫ߺߊߺߖ߭ߊߕ ߕߍ߬ߘߴߏ߬ ߛߓߍߦߊߟߌ ߘߐ߫.(ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫)
 • ߂߀߀߆-ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ߫ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊߘߍ߬ ߘߐ߫
߁߉߇߅

ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߫

(ߞߊ߲߬ߺߝߐ)

߁߉߈߄

ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߛߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫

߁߉߉߂

ߞߟߊߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫

 • ߂߀߀߀- ߒ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߦߙߋߟߋ߲ ߠߎ߬.
 • ߂߀߀߉- ߡߊ߬ߛߘߌ (ߞߊ߲߬ߺߝߐ߫ ߟߋ߬)
߁߉߇߅

ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߛߌߞߛߌ

ߦߟߌߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߺߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߜߍߝߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߓߍ߯ ߥߐ߬ߦߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߂߀߁߄ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߐ߫ ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߬ߞߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߌ߬ߢߊ߬ߟߋ߲ ߝߐ߫ ߞߏ߫«ߡߏ߬ߛߏ ߘߐߛߌߟߊ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐߞߘߐߡߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ». ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߗߍߕߟߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߢߍ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬،ߏ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߓߍ߯ ߘߡߊ߬ߞߢߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߗߍߕߟߊ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߊ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߂߀߁߅ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߡߊ߬ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߋߣߍ߲ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߡߓߊߕߏ ߞߍߕߎߡߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߞߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߕߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߎ߲ ߘߐ߫ ߊߟߑߜ߭ߊ߯ߙߘߌߦߊ߯ߣ ߝߍ߬ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߛߌߟߊ ߢߊߞߎߘߦߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߯ߡߊߛߘߍ ߟߊߕߜߋߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߡߊߓߏ߲ߘߌߦߊ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: ߡߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߡߊߓߏ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬(ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߜߘߍ߬ ߡߊߓߏ߲߫ ߘߐ߫) ؟ߡߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߞߓߊߝߌ߲ ߡߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߐ߫(ߊ߬ ߛߋ߫ ߞߓߊߝߌ߲߫ ߡߊߛߎ߲ߓߎ߫ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߞߊ߬߸ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߊ ߡߊ߰ ߏ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫. ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߡߎ߲߬ ߞߛߌ߬ߞߛߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߣߊ߰ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߯ߥߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߍߞߛߍ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:

 • «ߣߊߡߎ߲ ߧߋ߫ ߥߟߏߡߊߟߌ ߝߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߟߋ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߺߕߐ߫.ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߢߍ߫». 
 • «ߞߓߊߝߌ߲ ߡߊߛߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߕߐ ߖߊ߰ߟߋ ߦߋ߫ ߖߞߏ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫».
 • «"ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߓߙߎߖߊߟߌ" ߡߊߝߌ߲߭ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊ߲ߥߟߌߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߐ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߢߍ߫». 
 • «ߒ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߟߐ߬ "ߞߊߕߍ߬ߙߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬" ߞߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ». 
 • «ߡߏ߬ߛߏ ߞߘߊߡߊߺߣߍ߲ ߠߋ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫».
 • «ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ߞߋ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߘߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫». 

ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ߟߊ߬ߖߌ߮ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߝߟߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋߡߊ. ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߒߕߊ߲ߧߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߛߌ߭ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎߜߍ߯ ߓߎ߬ߘߎ߯ߙߎ߬ ߞߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߘߐ߫ ߞߍߕߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

«ߓߎ߬ߘߎ߯ߙߎ߬، ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߞߏߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߤߊ߲ߞߟߌߟߊ߫ ߘߓߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߋߟߋ߲߫ ؟ ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ؟ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߕߍ߰ߟߌ ߡߊ߬. ߒ ߧߋ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ߦߊ ߖߊ߯ߙߋ ߘߊߞߎ߲ ߠߊ߫ ߒ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߞߍߕߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰.[53] ߥߊ߬߸ߒ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߞߙߎ ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍߕߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫».

ߥߊ߬ߣߊߙߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߐ߲߬ߟߌ߬ߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬،ߏ߬ ߘߐ߫߸ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ߘߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ؟ ߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߤߌߟߍߕߐ߫؟

ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߘߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߐ߫ ߛߋ߬ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߡߛߏ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߝߘߎ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫: «ߡߛߏ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߐߣߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ ߟߎ߬ ߓߎ߯ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲،ߡߛߏ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߣߐߞߏ߫ ߕߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߕߎߣߛߌ߫».

ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߢߐ߲߰ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߢߐ߲߰ߧߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:«ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߎ߲߬ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߊߝߍ߬، ߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߋ߬ߦߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߍ߬ߙߍ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ ߟߋ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫، ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߓߊߛߌ߫ ߘߌ߫،ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫، ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߦߙߐ߬ ߕߍ߫ ߞߙߎߝߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߟߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߏ ߘߐ߫»، ߜߍ߲ߠߌ߲ߝߋ߲: «ߒ߬ ߡߊ߫ ߟߊߡߐ߬ ߖߊ߲߭ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߕߍߢߐ߲߯ߧߊ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫».

ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߂ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߝߐߙߌߣߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫،ߣߊ߬ߥߊ߯ߟߌ߬ ߛߊ߰ߘߊ߬ߥߌ߰ߞߊ ߞߊ߬ ߓߎߞߊߙߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊߝߎߞߋߣߛߌߕߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߊߛߌߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫"ߕߊߖߌ ߘߐ߬ߛߏ߬ߘߏ߲߬ߜߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫".ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߓߎߞߊߙߌߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ" ߜߎ ߦߋ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߘߌ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫". ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߓߎߞߊߙߌߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ ߞߘߊߎ ߘߐ߫ .

ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߂߀߀߄ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߋߙߏߔߎ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߟߊ߫.
 • ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߌ߬ߣߊ߯ߣߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߓߍߟߖߌߞߊ߬ ߟߊ߫.
 • ߂߀߁߁ ߠߊ߫ ߛߋߕߜߌߘߊ߯ߜߙߌߡߊ߯ߣ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߛߎߥߍߘߌ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߕߊ߲ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߒߕߊ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߕߙߊߓߊ߫ ߂߁ /߂߀߂߁ ߌ.ߡ ߞߐ، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲ ߈ /ߝߎ߲ߘߌ ߞߐ ߁߄߄߂، ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߦߊ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߉߀ ߘߐ߫، ߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ ߞߐߝߍ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߞߏߖߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߕߊ߲ߧߊ ߢߍ߫.ߊ߬ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ، ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߎߙߎ ߞߍ߫ ߡߏߙߊߥߢߊ ߝߎ߬ߖߎߖߎ ߘߌ߫، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߺߢߌߣߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬.