ߢߊߝߐߞߣߍ:ߥߞߌ-ߔߘߋߞߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

( ߟߐ߲ߞߏ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߋߟߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߦߊ( ߕ. ߖ[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߞߏ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: •┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈•

 ߞߋߟߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ (ߕ.ߖ)
 •┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈
 

ߛߌ߰ߘߊ ߁߃߲ ߞߋߟߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߊߘߐߞߏ ߞߊ߲߬ (ߕ.ߖ.):

• ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߟߏߜߍ: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߊߘߐߞߏ ߘߐ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: « ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߕߍ߫ ߒ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߘߊߘߐߞߏ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߕߎߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫». ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫.

√ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫: ߊߡߋߙߞߌ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߡߊߦߑߞߐߟ ߙߎߥߍߖ߭ߊߣ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߜߙߊ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ (CNN) ߞߏ߫: ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߣߐ߯ ߟߊߛߌ߯ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:

ߊ - ߣߎ߲ߥߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߖߌߕߊ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ - ߋ - ߕߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߅. ߋ - ߞߊ߬ ߢߊߘߊ ߟߊߞߏ߬ ߞߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߣߐ߫. ߌ - ߞߊ߬ ߞߐߡߊߕߊ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߣߊ ߓߐߘߊ ߟߎ߬ ߞߏ߬ ߖߌ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߣߊߞߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߍ - ߞߊ߬ ߘߊ ߘߐߞߛߎߞߛߎ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߎ߯ߙߌ߫ ߖߌ ߟߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊߟߖߌߕߊ ߘߐ߫ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ - ߋ - ߕߟߋ߬. ߎ - ߞߊ߬ ߞߓߊ߬ߞߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߣߍ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߏ ߝߐ߫ ߕߟߋ߬ ߄߀ - ߕߟߋ߬ ߄߀. ߏ - ߞߊ߬ ߞߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߞߍߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߠߍ߲߫ ߡߊ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫. ߐ - ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: « ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߕߍ߫ ߒ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߘߊߘߐߞߏ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߕߎߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫». ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߛߊߣߌ߲ߢߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ : «ߛߊ߬ߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߟߊߒߕߍ ߘߌ߫» ߓߍ߲߬ߞߍߣߴߏ߬ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߐ߯ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߕߐ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߕߎ߲߯. ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ ߘߐߞߏ߭ ߘߌ߫ ߜߛߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏ ߓߘߴߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬: ߁ - ߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߡߐ߰ - ߐ - ߡߐ߰ ߘߊߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲ ߜߍߣߍ߲߫ ߘߊߘߐߞߏ ߓߟߏ߫ ߸ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫ ߞߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߣߐ߯ ߟߊ߫. ߂ - ߊ߬ ߘߴߌ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߞߛߌ߫ ߛߎߡߊߖߎ߯ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬ ߌ ߣߐ߬ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߛߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊߕߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬، ߡߊ߬ߕߏ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊߞߣߐߟߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߌ ߘߌ߫ ߞߛߌ߫ ߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߕߙߐ߫ ߡߊ߬ ߌ ߘߊ߫ ߛߎߡߊ ߣߴߌ ߘߊ߫ ߞߛߊ ߟߊ߫ . ߃ - ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߊ߯ ߘߊߥߎ߲ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߏ߬ ߓߘߎߓߘߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ ߢߌ߲ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߘߊ ߓߊ߯ ߘߐߞߏ߬، ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲ ߖߎ߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߏ߬ߟߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߭ ߟߊ߫ ߢߌ߲ ߠߊ߫. ߄ - ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߛߌ߬ߣߐ߰ ߞߊ߬ ߞߎߣߎ߲߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߌ ߘߊߞߣߐߟߊ ߓߘߊ߫ ߜߏߦߊ߫ ߔߐ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߘߊߖߌ߫ ߡߣߊߡߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐ ߛߎߡߊ߲ ߥߊ߬ߦߌ ߟߎ߬ ߓߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ ߞߣߐ߫، ߌ ߞߊ߬ ߞߏ - ߏ - ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߣߴߌ ߡߴߌ ߘߊߘߐߞߏ߬ ߌ ߘߊ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߝߋߎ߫߸ ߥߟߊ߫ ߣߐ߮ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߌ ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߌ ߞߣߐ߫ ߘߊߘߐߞߏߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߞߘߊߘߌ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߅ - ߢߌ߲ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߯ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߢߊߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߌ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߢߌ߲ ߝߊ߬ߛߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫.

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߏ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߎ߫ ߢߊߦߋ߫ ߕߊ߲߬ (ߕ.ߖ.) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߘߍ߬ߜߍ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߐ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߡߙߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߊ߲ ߕߴߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߕߌߡߌ߲ߧߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߝߐߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫؟. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߬ ߦߏ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߐ߲߱ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߛߍ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߟߊ߲ߒߘߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߐ߫. ߊߡߋߙߞߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߊߦߑߞߐߟ ߙߎߥߍߖ߭ߊߣ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: {ߡߐ߰ - ߐ - ߡߐ߰ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯}. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߟߊ ߕߍ߮ ߘߌ߫، ߓߊ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ (ߕ.ߖ) ߞߏ߫: «ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߟߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߓߊ߬ߙߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߛߊ߯ߙߊ ߘߌ߫». ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫. ߓߊߏ߬ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߕߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ ߟߎ߬ ߘߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫﴾. [ߟߞߌߛߍ ߝߐߘߊ ߟߝߊߙߌ߫ ߇߈]. ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߲ ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߕߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߊ ߡߊ߬. ߞߓߊߞߏ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫߹ Mamadoumariko7 (talk) 08:45, 7 June 2019 (UTC)

ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ Mamadoumariko7 (talk) 08:46, 7 June 2019 (UTC)

Mamadou Mariko Mamadoumariko7 (talk) 08:46, 7 June 2019 (UTC)

Mamadoumariko7 Mamadoumariko7 (talk) 08:47, 7 June 2019 (UTC)