ߢߊߝߐߞߣߍ:ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ

ߞߐߜߍ ߞߣߐߘߐ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߒ ߠߊ߫ ߓߊߙߌߞߊߓߌߟߊ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ ߒߞߏߘߏ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ߘߌ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߟߊߓߎߡߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߬ߟߌ ߞߐߝߍ߬.ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߬؟ ߒߞߏ ߟߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߌ߲߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߡߎ߲߬ ߣߊ߬ ؟ ߊ߲ ߣߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ؟ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߬ ؟ ߊߟߎ߫ ߘߌ߬ ߤߊߞߍ߬ ߕߏ ߒߡߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߎߡߊ ߟߋ߬߸

ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߦߴߌ ߦߋ߫ ߌ ߘߐ߰߰߰߰ ߞߏߛߐ߲߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߲߬ ߠߊ߫. ߌ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߓߊ߬߬؟

ߐ߲ߤߐ߲߬ Sorylonmakonon (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߂߁:߀߆, ߂߂ ߕߙߊߓߊ ߂߀߂߀ (GMT)[ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬]

ߖߡߊ߬ ߘߐ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߢߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎߟߋ߬ߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫߸⁦


   ߛߌ߰ߘߊ߬ ߁߭ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߕߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߢߊ߸

ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߊߡߊ߲ߕߏ߲ߦߊ߫ ߖߙߌ߫߸ߊߟߡߊ߫ ߖߐ ߣߌ ߣߍߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߊߟߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߘߏ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߯..... ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߛߊ߬ߥߏ߫ ߞߋߟߊ ߛߊ߬ߥߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߥߏ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߲ ߡߊ߬ߣߊߡߊ߬ ߝߋ߲ ߺ ߋ ߺ ߝߋ߲ ߝߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߏ߫ . ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊߟߡߴߊ߲ ߛߌ߫ ߘߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊߟߡߴߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫߸


ߊߘߡߊ ߢߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߏ߬ߜߍߕߌ߯ ߛߌ߰ߛߋ (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߃:߂߁, ߉ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߀߂߀ (GMT)[ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬]