ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߓߜ߭ߎ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߓߜ߭ߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߕߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߢߐ߲߯ߡߦߊ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߓߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߛߍ߲߫ ߝߍ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ߗ߭ߍߙ ߕߙߐߝߍ߬. ߓߐߢߐ߲߯ߡߦߊ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ-ߡߊߙߑߕߍ߲-ߟߋ߬-ߝ߭ߌߣߎߞߛ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߌߛߍߙ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߈߆ ߟߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߣߐ߮ (߂߀߁߄) ߠߊ߫ ߕߊ߲߬

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߫ ߞߏߖߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߓߜ߭ߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߡߊߝߘߏ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߘߌ߫ ߜߘߋߜߘߋߘߎ߮ (ߡߍ߲ ߣߙߊ߫ ߟߡߊ ߦߋ߫) ߣߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߓߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߓߜ߭ߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ߬ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߗߡߍ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (Lycée) ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬