ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ (ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ ߢߌ߲ߡߊ߲)

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲
ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ

ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߡߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߯ ߢߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖߌߞߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߦߌ߬ߤߊ߬ߞߌߞߊ ߣߴߌ ߓߑߣߎ߲߬ߤߌ߬ߓߓߊ߯ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߎߛߟߌߡߎ߲ ߘߋ߲ ߥߊ߬ߟߌ߯ߘߎ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߓߎ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߌ߲߫߫ ߞߎ߬ߕߊ߬ߓߌ ߝߣߊ߫ ߓߴߕߋ߲߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߲ߘߊ߬ ߘߋ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߟߌ߰ߡߌ߲߮، ߊ߬ ߣߴߊߓߎߓߞߊߙߌ߬ ߊߙߊߓߎߞߊ ߘߋ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߕߎ߬ߓߌ߬ߞߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߳ߊߦߦߌߡߎ߲߫ ߖߊ߬ߥߎ߬ߖߌ߬ߞߊ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߘߏ߲߬ ߤߎ߬ߛߐߦߌߣߌ߲߬ ߘߋ߲ ߤߊߖߌߡߎ߲߬߬ ߘߋ߲ ߊ߲߬ߘߊߟߏ߬ߛߌ߬ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߊ߳ߺߎ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߡߌ߲ߣߎ߲߬ ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߤߏߞߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߐ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߘߊ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߘߐ߫.

ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߞߘߐߞߏ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߣߥߊ߬ߥߌ߬ߞߊ ߞߊ߲߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫: «ߞߊ߬ߘߌ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߞߎ߲ߠߌ߲ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߎߋߛߎߋߦߊ ߦߋ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ߞߏߞߎ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߛߋ ߕߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߡߎ߲߬ ߌ ߕߐ߱ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߌߦߋ߫.»
  • ߤߖߌߙߌ߬ ߘߋ߲߫ ߊ߬ߛߌ߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߊߕߌߤߎߟ ߓߊ߯ߙߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߣߊ߰ߥߌ߬ߞߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߊߦߑߘ߭ߎߟ ߞ߳ߺߊ߬ߘߌ߯ߺߙ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : «ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ ߡߍ߲߲ ߕߍ߫ ߜߍ߬߬ߘߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߗߐߡߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߌߢߍ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍ߫.»
  • ߊ߬ߓߎ߫ ߛߟߏ߬߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ߬ߓߌ߬ߞߊߞߊ߲߫ ߞߏ߫: «ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ: ߡߍ߲߲ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ ߘߌ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߫߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߫. ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ ߞߘߐ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߏߞߎ߲ߠߊ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫؛ ߝߏ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ: ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߞߟߐ߬ߟߐ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߐ߫، ߌߣߊߝߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߐߦߊ߫ ߞߏߞߎ߲ߠߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.»
  • ߞߊߦߌߡߎ߲߫ ߘߋ߲߫ ߖߊ߬ߥߎ߬ߖߌ߬ߞߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߣߟߊߞߊ ߛߎ߬ߞߎ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ ߟߵߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ ߡߊ߬ |ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߦߊ߫ ߥߎߦߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬|ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߟߏ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ |ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ |ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫

ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊߞߏ:ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߯ ߢߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߙߍ߬ߛߎ1 ߞߙߊߞߏ:ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߯ ߢߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߙߍ߬ߛߎ 2