ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߊߟߊ ߝߊߕߌߡߊ߫ ߒߛߎߡߍߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߊߟߊ ߝߊߕߌߡߊ߫ ߒߛߎߡߍߙ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Lalla ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1830 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊAïn El Hammam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1863 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊBeni Slimane ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Kabyle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊactivist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲Murabitun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐFrench conquest of Algeria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߊߟߊ ߝߊߕߎߡߊ ߒߛߎߡߍߙ (ߓߍߙߌߓߍߙߌ ߘߐ߫ : ߟߊߟߊ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߒߛߎߡߍߙ߸ ߕߝߌߣߊߜ߭ ߘߐ߫ : ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ߸ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ : لالة فاطمة نسومر) ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߋߙߌߖߊ߫ ߟߋ߬ ߁߉߃߀ ߟߊ߫ ߞߊߓߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫ ߕߊߓߑߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߕߎߡߊ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߈߅߄ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߟߊߟߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍߙߌߓߍߙߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߥߟߴߊ߬ ߛߝߊ ߡߊ߬߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߤߙߐ߬ߡߊ߬ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߥߟߊ߫ ߥߊߟߖߌ߸ ߊ߬ ߛߎߡߍߙ ߦߋ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖ߭ߊߥߎߌߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߛߘߊߤߊߡߍߘ ߟߎ߬ ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߰ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߟߊ߫ ߒߥߌߙߑߖߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߔߏ߰ߕߌ߰ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ (usage) ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊߓߟߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߟߊ߬ ߝߊߕߑߡߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߛߌ ߊߤߑߡߍߘ ߤߊߡߊ߲߫ ߡߋߖ߭ߌߦߊߣߌ߫) ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߁߈߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߥߋߙߌߖߊ߫ ߟߊ߫߸ ߓߌ߲߭ ߊ߬ߓߌ ߦߎߛߍߝ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊߌߣ ߍߟߑߤߊ߬ߡߊߡ ߕߙߐߝߍ߬ ߞߊߓߟߌ߫ (ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫)߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߘߌ߫ ߒߤߊߡߍߘ ߓߎ ߞߏߓߙߌߣ ߙߊ߬ߤߡߊ߬ߣߌ߲߬ߦߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖ߭ߊߥߎߌߦߊ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߥߟߏ߫ ߖߟߎ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߏߙߌ߫ ߊߤߑߡߍߘ ߤߊߡߊ߲߫ ߡߋߖ߭ߌߦߊߣߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߝߊߕߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߛߋ߲߬ߕߘߍ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߐߞߟߏ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊߓߟߌ߫ ߘߍ߮ ߘߐ߫.

ߛߍ߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛ߭ߋ߬ߙߌߝ ߓߎߓߊߜ߭ߑߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߟߊ߫ ߝߊߕߌߡߊ߫ ߒߛߎߡߍߙ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߟߏ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߲ ߞߊ߲߫ (ߝߟߌߔߕߏ߸ ߁߈߆߆).

߁߉߄߉ ߟߊ߫߸ ߝߊߕߌߡߊ߫ ߒߛߎߡߍߙ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߝߊ߫ ߛߌ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߍߟ-ߤߊ߯ߛ߭ߡߌ߫ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛ߭ߋߌߞ ߓߎ߬ߡߊߖ߭ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߘߐ߫ ߘߊߤߙߊ߫ ߁߈߄߇ ߟߊ߫. ߁߈߅߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߋ߬ߙߌߝ ߓߎߓߊߜ߭ߑߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߕߊߟߌ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߓߐߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߒߛߎߡߍߙ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߕߊߖߑߡߊ߯ߕ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊߟߊ ߝߊߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߛߘߌ ߕߤߊߙ ߟߎ߫ ߗߋ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌ ߘߌ߫, ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߡߑߛߋߓߑߟߍߡ (ߖߤߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ \ ߖߘߍ߬ߘߌ߫ ߞߟߍߟߊ) ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎߙߑߖߎߙߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߊߌߕ ߌߛߎߙߍߜ߭߸ ߌߟߌߕߍ߲߫߸ ߊߌߕ ߌߙߊߕߍ߲߫߸ ߌߟߎߟߍ߲ ߎ ߡߊ߬ߟߎ߫.

߁߈߅߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߘߐ߫ ߕߊߖ߭ߑߙߎߞ (ߊߌߣ ߍߟ ߤߊ߬ߡߊߡ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬), ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋߓߊߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߟߊߓߍ߲ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߁߈߅߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߟߊ߫ ߞߘߐߞߊ ߟߊ߫. ߤߊ߲߯ߓߌ߬ ߦߋ߲߬ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߊߟߊ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߒߛߎߡߍߙ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߡߍ

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃ ߀߀߀ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߍ߬ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊߞ ߡߊߤߐ߲߫ ߣߌ߫ ߡߍߛߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬.

߁߈߅߆ ߟߊ߫߸ ߜߘߋߕߌ߮ ߙߊ߲ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߊߌߕ ߌߙߊߕߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߛ߭ߋߙߌߘߍ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐߝߍ߬. ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲ߕߊ ߘߌ߫.

ߝߊߕߌߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߌߞߑߟߌߖ ߊߌߕ ߊ߯ߕߑߛߎ߫ ߥߎߟߊ ߞߣߐ߫ ߕߌߙߎߙߑߘߊ߫ ߘߊߝߍ߬.

߁߈߅߇ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߝߊߕߌߡߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߦߛߎߝ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߜߘߋߕߌ߮ ߙߊ߲ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߕߌߡߍߛߑߜ߭ߌߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߖ߭ߊߥߎߌߦߊ߫ ߍߟߑߊߌߛߊߥߎߌߦߊ߫ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߊ߫ ߕߊߓߑߟߊߕ߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߛߌ ߕߤߊߙ ߓߍ߲ߣ ߡߊߤߌߦߋߘߌߣ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߁߈߆߃ ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߃߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߊߦߙߊ߬ߓߌ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߥߛߎߟߌ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߁߈߆߁ ߠߊ߫. ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߛߌ ߤߊߖ ߡߏ߬ߤߊ߲ߘ ߊߡߊ߯ߙ߸ ߛߌ ߛߋߘߌߞ ߓߍ߲ߣ ߊߙߊߓ߸ ߛߌ ߍ߬ߟ-ߖߎߘߌ߫ ߣߌ߫ ߛߘߌ ߕߤߊߙ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߡߓߊߕߏߕߦߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߓߎ߰ߘߌ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߛߘߌ ߊߓߑߘߋߟߊߤ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߐ߫ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߖ߭ߊߥߎߌߦߊ߫ ߓߎߡߊ߯ߟߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߀߀ ߟߊ߫ ߕߎߙߑߕߊߣߌߣ߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߍ߬ߟߑߊ߯ߟߌߦߊ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߝߘߎߓߍ߲ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߊߟߌߗ߭ߋ߫.