ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߞߣߍ:Sorylonmakonon

ߞߐߜߍ ߞߣߐߘߐ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߒߞߏ ߞߊ ߘߌ߫ ߧߍ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߫ ߓߎ ߞߍ߫ ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߌ߫