ߞߣߐߡߊߓߐ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ؟

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߣߐߡߊߓߐ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߞߏߛߓߍ߫ ߹ߓߊߏ߬ ߣߺߴߊ߬ ߞߊ߬ ߢߋ߬ߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߏ߲ߛߏ ߡߊߛߐ ߟߋ߬ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ ߠߊ߫ ߣߐ߬ߟߊ߬ ߖߎ߰ ߓߟߏߡߊ߬. ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߡߊ߬ ߝߙߋߞߋߓߊ߫ ߘߌ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߋ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߰.

ߊ߬ߟߋ߬ ߞߣߐߡߊߓߐ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߋ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫( ߣߊ߬ߡߌ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ߕߐ).

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߲߬ ߕߺߴߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߢߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߣߊ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫.

ߓߊ߬ߣߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߺߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߐ߬ߕߺߊ߲

ߕߌߡߍߕߌߡߍߦߺߊ

ߟߌߞߐ߯ߓߣߊ.