ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߡߏ߬ߘߎ߰

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬: ߞߙߊߞߏ:Infobox Ville


ߞߡߏ߬ߘߎ߰

ߞߡߏ߬ߘߎ߰ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߙߋߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬߬ߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫