ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߏ߭ߞߏ߭ ߥߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߏ߭ߞߏ߭ ߥߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ
ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߊ߯ߘߊ ߘߏ߫
Health specialtygeneral surgery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Drug or therapy used for treatmentbenzocaine, cortisol, phenylephrine, pramoxine, Euphorbia prostrata ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ICD-9-CM455, 455.8 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ICPC 2 IDK96 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC26792 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߏ߭ߞߏ߭

ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫ ؟[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߥߍ߬ߘߍ߲߬ߞߍ߬ߞߏ ߛߏ߯ߙߏߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߢߊߓߘߍߓߟߏߡߊ߬. ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߓߐߟߺߌ ߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬ ߓߏ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߣߎ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߦߌߟߊ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߓߊ߬ߣߊ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫. ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ ، ߣߺߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߦߊߓߟߏߡߊ߬ ߞߐߡߕߊ߫ ߦߌߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬.

ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߓߐߟߺߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߡߕߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ (ߓߏ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߣߎ߰ߓߊ߬ߞߎ߲) ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߛߓߏ߬ߓߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲. ߦߋߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߥߦߏ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߣߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫. ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߰ ߟߺ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߝߟߐ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߣߊ߬ ߘߌ߫. ߞߎߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߏ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߞߐߡߕߊ ߦߌߟߊ. ߒ߬ߞߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߫ ߕߎߡߊ ߓߏ߬ߞߍ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߓߺߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߏߖߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߓߐߟߺߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߫.ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߐߡߕߊ߫ ߦߌߟߊ. ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߣߺߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߏߖߊ (ߞߙߌߖ߭).

ߞߏ߭ߞߏ߭ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߐ :

߁ - ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ

߂ - ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߐߞߊ߲ߕߊ

߁ - ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ : ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐߡߕߊ߫ ߦߌߟߊ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߣߏ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߦߌߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߎ߯ߦߌ߬ߘߊ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߕߏ߫. ߣߺߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߣߐߘߝߐ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߝߙߍ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߛߺߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߞߐߡߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ ߖߎ߯ߓߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ߟߌ ߞߛߊߞߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߛߊߞߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߝߙߍ߬ ߡߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߥߟߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫.

ߞߛߊߞߊ ߁߭ : ߞߏ߭ߞߏ߭ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߐߡߕߊ߫ ߦߌߟߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬.

ߞߛߊߞߊ ߂߲ : ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߓߏ߬ߞߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߞߘߐ ߘߐ߫.

ߞߛߊߞߊ ߃߲ : ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߓߏ߬ߞߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߐߟߌ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߦߋ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߞߍ ߞߐߝߍ߬.

ߞߛߊߞߊ ߄߲ : ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߐߟߌ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߊߟߋ߬. ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߐ߬ߜߍߘߍ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐߒߖߘߍ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߺߴߛߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߺߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߞߣߐߘߐߕߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ :

ߥߢߊ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߡߕߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. (ߊ߬ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߥߢߊ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߞߊߣߺߵߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߥߊߛߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫). ߘߌߡߌ߲ ߠߊߞߐߟߐ߲ ߓߏ߬ߞߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. (ߣߌ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߸ ߓߏ߬ߞߍ߬ ߕߎߡߊ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߐߟߐ߲߫ ߞߐߡߕߊ߫ ߦߌߟߊ ߞߣߐ߫) ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ ߓߏ߬ߞߍ߬ ߕߎߡߊ ߥߟߺߴߊ߬ ߞߐ߫. (ߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ ߝߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ߝߏ߫ ߝߕߌߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߘߐߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߣߺߴߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߖߏߣߊ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߊ߫ (ߊߣߌߛߑߞߐߔ) . ߓߊ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߏ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ ߓߣߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫) . ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߌ ߣߏ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߦߙߐ. (ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߟߊߞߐߟߐ߲߫ ߜߎ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬). ߘߎ߬ߖߌ ߥߦߏ߬ߟߌ ߓߏ߬ߘߊ ߟߊ߫. (ߘߎ߬ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߡߊ ߞߘߐ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߣߐߘߐߕߊ ߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫. ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ : ߓߏ߬ߞߎ߲߬ߓߐ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߦߏ߫ : ߣߏ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߝߎߣߎ߲ ، ߡߊ߲߬ߛߓߊ߬ߣߏ߮ ߟߝߊ ،ߣߏ߱ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߡߊߓߙߊ، ߞߏ߭ߞߏ߭ ، ߡߊ߲߬ߛߓߊ߬ߣߏ߮ ߣߌ߫ ߣߎ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ).

ߞߎ߬ߘߎ ߓߐߟߌ ߟߊߞߐߟߐ߲ ߓߏ߬ߘߊ ߟߊ߫. (ߞߘߎ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߺߴߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߭ߞߏ߭ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫). ߖߋ߬ߟߌ ߦߋ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߓߏ߭ ߘߐ߫.