ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Health specialtygeneral surgery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC34685 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߞߏ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍߢߊ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߞߊ߲߬ : ߊ߲ ߞߎߡߊߕߐ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߛߋߞߏߦߊ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߸ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ "ߒߞߏ ߔߙߎ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߌ߫"، ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊߛߌ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߛߎ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߘߐߥߍ߲ߘߍ߲ߞߍ߫ ߢߊ ߡߊ߬،ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߊ߲߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߛߣߐ߬ߦߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ "ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊ߫" ߣߴߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߲ ߤߊߞߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߟߞߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߸ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߛߎ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ ߘߐ߫[߁].

ߞߍ߬ߙߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߬ߙߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߛߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ߞߍ߬ߙߍ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

 • ߦߌߟߡߊ ߝߟߐߡߊ :"ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲"

ߣߌ߫ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߣߐ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߖߐ߰ߖߐ߰ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߓߏߙߊ߫ ߸ߣߴߏ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߰ ߘߏ߯ߘߏ߮ ߘߐ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߏߡߊߙߊ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߌ߯ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߔߎߦߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߜߌߡߊ߫ ߸ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߡߊߓߟߏ߫ ߛߋ߲ ߘߌ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߌߡߌ߲߫ ߛߌߦߊߦߴߊ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߕߍߡߊߣߏ߮ ߓߘߊ߫ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ "ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬" ߊ߬ ߓߊ߯ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫" ߞߣߍ߬ߘߎ߰ߟߊ߬ߝߙߊߝߙߊ"ߛߐ߰ ߸ߣߏ߱ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߖߌ߰ ߘߙߏ߫ ߓߘߐ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬. ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߘߌߡߌ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߣߏ߱ ߛߊ߲ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߙߎߓߊߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ "ߜߊ߲ߞߌ߲" ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߎ ߏ߬ ߕߍ߫߸ߞߎߡߊ߫ ߞߵߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬،ߕߍߡߊߣߏ߮ ߟߊ߫ ߡߙߐߡߙߐߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߙߏ ߖߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߞߐ ߕߍ߰ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲ ߓߟߏ߫ ߸ߘߌߡߌ߲߫ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߕߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߦߏ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏߡߊߙߊ߲ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐߛߐ߰ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߠߊ߫،ߓߊ ߸ߦߙߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐߗߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߣߊߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫.

ߦߌߟߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ :"ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ"[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߸ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߓߟߏߞߌߣߌ߲߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ "ߜߘߌ" ߝߊ߲߭ ߝߍ߬،ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߏ߯ߘߏ߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߯ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߓߐ߫ ߞߣߍߡߊ߬،ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߕߊߡߐ߲ߛߐ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߯ߘߏ߯ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߣߏ߱ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߕߊߡߍߣߍ߲ ߠߊ߫،ߣߏ߱ ߞߎ߬ߘߎ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߖߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ "ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲" ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ߘߌߡߌ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߌ߰ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߞߣߐ߫߸ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭ .

=ߦߌߟߡߊ ߛߓߊߣߊ߲ :"ߛߎߡߊ߫ ߖߌ߰ߕߊ߫ ߖߌߛߎ߲ߡߊ"[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߡߍ߲ ߖߌߛߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߙߏ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߟߌ߲ߓߊߟߊ߲߫ ߸ߊ߬ ߖߌ ߣߡߊߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸ߌ ߓߊ߯ ߕߊߡߍߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߢߎߡߍߘߏߙߊ߫ ߡߍ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߸ߌ ߘߴߊ߬ ߖߌ ߦߋ߫ ߕߊߡߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ߞߎ߬ߘߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ ߡߍ߲߬ ߘߐ߫.

 • ߊ߬ ߖߌ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߖߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߏߓߌߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߓߌ߬ߢߍ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߣߎ߲ ߛߐߙߐ߲߫ ߜߏ߬ߟߏ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏ ߞߍ߫ ߞߏߢߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߏߓߌߢߍ ߕߍߡߊߓߟߐߓߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߓߟߏ ߞߕߐߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߛߊ߫ ߸ߌ ߘߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ߘߐ߯ߣߍ߲߫ ߸ߌ ߦߋ߫ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߖߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߜߋߙߊ߫ ߸ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬.

ߞߍ߬ߙߍ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߕߐ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߞߣߍ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ߣߴߏ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߫ ߊ߬ ߞߐ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߖߋߎ߲߫. ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߔߎߦߌ߫ ߸ߞߍ߬ߙߍ߲ ߛߙߊߕߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߰ ߘߌ߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߞߘߐ߫،ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ߊ߬ ߛߙߊߕߌ ߦߋ߫ ߛߙߏ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߞߣߐߞߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߲߯ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߞߣߐߘߌߡߌ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߣߌ߫ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߐߗߌ߲ߗߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߜߟߌߦߊ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߜߘߌ ߘߐ߫،ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߘߐ߬ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߣߊߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߗߊߥߎ߲߫ ߛߎ߯ߣߊߞߍ߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߘߌߡߌ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߐߞߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߰ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߓߐ߫. ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߕߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߣߐ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߸ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߏ߱ ߕߍ߰ ߜߊߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߖߌߓߊ ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߸ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߣߏ߱ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߜߊߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ߡߙߐߡߙߐߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߌ߫ ߞߣߐߘߌߡߌ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߖߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߰ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߊ߫߸ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߘߏ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ ߘߏ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߟߐ߲߫.

ߞߍ߬ߙߍ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߍߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߕߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߞߣߍߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߡߊ߬ߡߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߟߊ߫ (ߟߊߥߟߊ) ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߛߏ߫. ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߞߣߐ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߏ߯ߘߏ߯ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ߣߴߏ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߟߊߟߊ߫ "ߞߣߍ߬ߘߎ߰ߟߊ߬ߝߙߊߝߙߊ" ߞߣߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐߝߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߣߏ߱ ߘߌ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߸ߞߊ߬ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߘߏ߯ߘߏ߯ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲ ߏ߬ (ߓߎ߬ߟߋ߲) ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߙߊ߫،ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߏ߱ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߓߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ߣߏ߰ߓߊ߬ߞߎ߲ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߣߏ߱ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߘߙߏ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐߞߟߌ ߡߊߜߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߛߏ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫.

 • ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߘߐߓߛߏ߫ ߢߊ :

ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ߞߏ߫ :ߞߍ߬ߙߍ߲ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߛߌ߲ ߞߢߊߡߊ ߘߐ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߗߍ߭ ߕߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߓߛߏ߫ ߟߊ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߞߍ߲߬ߞߍ߲ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫.

 • ߞߍ߬ߙߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߟߎ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߬ ؟

ߥߎ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߣߊ߰ߞߘߐ߬ߟߊ ߥߎ߬ߟߋ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߙߐ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ߛߌ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߟߎ ߣߌ߫ ߞߣߐ߫ ߘߌߡߌ߲ ߸ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߘߐߓߛߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐߓߛߏ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬.

 • ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߔߙߎ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ "ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ "ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߉߲ /߁߅ /߂߀߁߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߛߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߔߙߎ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߔߛߞ) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ "ߔߙߎ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫". ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߸ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߔߙߎ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߝߍ߬.

 • ߔߙߎ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ :

-ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߦߊ߫ ߡߊߝߊ߰ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߘߐ߫. -ߊ߬ ߘߴߌ ߞߍ߫ ߌ ߢߊ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ ߅߲ ߠߊ߫ ߟߏ߲. -ߊ߬ ߔߙߎ߫ ߞߍߣߐ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߌߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߞߘߐ߫ ߲ -ߞߎ߲߬ߘߌߡߌ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߟߊ߫. -ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ. -ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߭ ߖߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁ߞߘߐ߫. -ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߣߊ߫ ߖߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.

 • ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߘߐ߬ߟߊ ߡߊ߬ :

-ߓߊߟߏߙߋ߲ "ߎ"ߦߴߊ߬ ߘߐ߫. -ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫. -ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߣߐ߰ߓߐߟߊ߲ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ . -ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߛߌ ߓߎ߬ߦߌ߬ߞߘߎ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߎ߬ߦߌ߬ߟߌ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߊߕߌ߫. -ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߖߌ߫ ߓߎ߬ߦߌ߬ߞߘߎ ߡߊ߬. -ߝߏߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߟߌ߫ ߞߘߎ ߘߐ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. -ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߌ߯ߙߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫.

 • ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߫ ߜߋߙߊ߫ :

߁-ߞߍ߬ߙߍ߲ ߂-ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߃-ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ߲ ߄-ߘߙߋ߬ ߞߣߐ߬ ߘߌߡߌ߲

 • ߔߙߎ ߞߍߢߊ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߣߍ߬ߕߌߕߌ ߝߍ߬ :

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߔߙߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫ ߸ߌ ߦߋ߫ "ߟߌߘߏߞߊߦߌߣ %߂" ߟߋ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߴߌ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫ ߸ߞߙߏߓߌߢߍ ߡߍ߲ ߝߙߍߕߍ ߥߊߣߍ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߥߊ߯ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߸ߞߴߏ߬ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬" ߟߌߘߏߞߊߦߌߣ "ߘߎ߲ߘߋ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߖߌ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߛߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߊ߯ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߞߙߏߓߌߢߍ ߞߣߐ߫،ߏ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߛߊ߫ ߸ߌ ߘߌ߫ ߔߙߎߖߌ ߡߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߸ߌ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߖߌ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߸ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫߄ ߥߊ߯ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ߌ ߘߌ߫ ߞߙߏߓߌߢߍ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߞߙߏ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߓߌ߬ߢߍ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ "ߋߔߌߞߙߊߣ"،ߡߣߊߓߘߎߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ߌ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߛߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ "ߞߍ߬ߙߍ߲ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߞߢߊߡߊ ߘߐ߫" ߸ߞߊ߬ ߜߏ߬ߟߏ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߌ ߓߟߏ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߕߟߏߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߯ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߓߎ߭ ߘߐ߫ ߸ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߟߏߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߢߊߡߊ߲ ߘߐ߫،ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߸ߌ ߘߌ߫ ߞߙߏߓߌߢߍ ߕߍߡߊߓߟߐߓߊ ߘߌ߯ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߸ߖߌ ߟߋ߬ ߥߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫،ߔߙߎ߫ ߁߀ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߕߐ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߕߐ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߕߎߣߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.

 • ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ :ߔߙߎ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ߝߴߏ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߔߙߎ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߛߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
 • ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ:

߁-"ߟߌߘߏߞߊߦߌߣ"ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߱ ߓߍ߯ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߔߙߎ ߘߐ߫. ߂-"ߞߙߏߓߌߢߍ" ߔߙߎ߫ ߖߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ (ߛߋߙߍ߲ߜ߭ߟ.) ߃-"ߋߔߌߞߙߊߣ"ߓߌ߬ߢߍ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߟߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߔߙߎߖߌ ߟߥߊ߫. ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߍ߬ߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߷ ߜ. ߝ.(+߂߂߄) ߆߂߀߀߈߈߉߄߆.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. [߁] Les contenu de cette article a été traduits a travers de Wikipedia français