ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲ ߛߏߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲/ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߬ߣߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ߡߊ߬ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲ ߛߏߓߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߏߡߦߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ، ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߈ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲ ߛߏߓߊ ߞߣߐ߫ ߥߊߕߌ߯ ߣߌ߲߬ߠߊ ߸ ߖߏ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ ߕߐ߮ ߘߎߢߊ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߝߍߙߍ߲ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߬߫ ߛߏߓߊ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߞߌߢߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]