ߝߘߎ߬ߘߌߡߌ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

﴿﴿databox﴾﴾

ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ߬ߘߌߡߌ߲ ߘߌ߫؟[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߎ߬ߘߌߡߌ߲ ߞߘߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߡߍ߬ߡߍ߬ߟߌ ߘߌ߫ (ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߘߐߖߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬) ߸ ߞߊ߬ ߝߙߋߞߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߟߊ߬ߛߏ߰ߙߏ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߌߘߌ߲ ߣߌ߫ ߝߐߣߐ߲ ߣߌ߫ ߞߣߐ߫ ߟߝߊ...... ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫، ߒ߬ߞߺߵߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߘߏ߲ߜߏߡߊ ߘߌ߫ (ߞߺߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬).

ߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߎ߬ߘߌߡߌ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߰ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߌߡߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߘߎ߬ ߖߋߣߌ߲. ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߣߟߊߞߍ ߣߌ߫ ߟߌߞߐ߯ߡߊ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߰ߖߌߡߊ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߞߣߐ߫ ߟߝߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߌߘߌ߲ ߡߊ߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߝߐߣߐ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߺߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬.

ߘߊ߲ߘߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߝߘߎ߬ߘߌߡߌ߲ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߡߊߛߍ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߺߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߝߋߝߋ߫ ߦߏ߫ (ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊߞߊ߬ߟߊ ߸ ߘߐ߬ߟߐ ߸ ߣߟߊߞߍ....) ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߘߎ ߞߎ߲߰ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߛߐ߲߬ (ߝߋ߬ߙߋ߲߬ߕߎ) ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ (ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ߫) ߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߣߺߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߞߊߟߦߊ߫ ߘߌ߫ ߡߢߐߞߘߐ (ߤߋߟߌߞߏߓߊߞߑߕߊ ߔߌߟߏߙߌ߫) ߓߟߏ߫ ߸ ߞߍ߲ߘߍߡߊߞߟߊ ߕߊ߭ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫. (ߊ߲ߕߌߓߌߏߕߌߞ).