ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߍ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߮ (l'union franco guinéenne UFG «ߎ߳ߣߌߐ߲ ߝߊߙߊ߲ߞߏ ߜ߭ߎ߳ߣߋߍ߲») ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߞߙߎߞߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߄߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊߛߌߣ ߖߊߟߏ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬. ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (SFIO) ߟߋ߬ ߕߍ߫.

ߖ.ߝ.ߘ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ ߞߙߎߞߊ (RDA) ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ ߦߊߛߌߣ ߖߊߟߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߖ.ߝ.ߘ (ߣߌ߫ «SFIO») ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߦߊߛߌߣ ߖߊߟߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߑߓߍߙߕ ߟߌߎߙߍߕ ߟߎ߫.

ߖ.ߝ.ߘ ߥߦߊ߬ ߘߊ߫ ߦߊߛߌߣ ߖߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]