ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜߙߊ߬ߟߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߓߍߘߟߊ߫ ߜߙߊߟߊ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲
ߘߞߋ߬ߘߟߊ߬ ߜߙߊߟߊ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲
ߜߙߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌߛߍ ߛߌߝߐߟߌ ߢߍ߲߮

ߜߙߊ߬ߟߊ߲ : ߦߋ߫ ߞߍߟߊ߲߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߛߓߍߝߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߸ ߣߍ߰ ߜߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ߡߍ߲ ߘߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߛߐ߰ߟߌ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߸ߞߍߟߊ߲ ߦߴߊ߬ ߞߣߐߞߌߛߍ߫ ߓߟߐ߫ ߣߎ߲ߝߌߟߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߜߙߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߌߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫

ߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߝߊߘߌ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߸ߊ߬ ߛߎ߮ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߗߏ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߜߙߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߦߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߜߙߊ߬ߟߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߧߋ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߛߓߍߝߌߘߊ߫ ߕߛߎߞߎ ߟߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲ ߘߐ߫ ߜߡߊ߫ .

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ :

ߜߙߊ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߜߊߘߊ߲ߟߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߢߊߺߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ،ߞߐ߲߬ߺߡߊ߬ߘߊ ߞߐ߬ߺߣߏ߰ ߣߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߍߟߊ߲ ߧߋ߫ ߜߊߘߊ߲ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߛߐ߰ߘߊ ߣߘߴߊ߬ ߟߊ߫،ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߞߎ߲߭ ߝߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߵߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߞߙߐߢߐߓߐߟߊ߲ ߠߋ߬ (ߝߍߙߑߘߋ ߞߊ߬ߣߌ߬) ߊ߬ ߝߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߞߐ߲߬ߺߣߏ߮ ߦߙߐ ߣߘߊߕߊ ߞߊ߲߬ ߣߙߊ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߦߌ߬ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߜߊߘߊ߲߫ ߔߋ߲߫. ߒ ߓߍߣߵߊ߬ ߝߣߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߝߍ߬ .

ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߣߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߘߊߎ߫،ߒ ߧߴߌ ߝߏ߬ ߟߊ߫.