ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߏ߯ߙߏ ߗߍ߬ߡߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

                       

ߛߏ߯ߙߏ߫ ߛߊߥߎߙߊ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߊߜ߭ߊߙ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߐߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ ߡߊ߬

ߛߏ߯ߙߏ ߗߍ߬ߡߊ߲''' ߛߏ߯ߙߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߓߣߊ߬ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߢߐߛߌ ߦߋ߫ ߡߢߐߞߘߐ ߟߋ߫ ߘߌ߬ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߓߊ߲ߘߊߖߎ߯ߦߊ ߞߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߑ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ ߞߍ߬ߟߍ ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߝߐߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߓߋ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߣߎ߲ ߣߴߊ߬ ߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߐߝ

ߝߍ߬ߝߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߍ߬ߝߋ߲ : ߛߏ߯ߙߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߡߢߐߞߘߐ ߦߋ߫ ߝߢߐߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߎ߯ߝߏߋ ߓߴߛߋ߫ ߛߊ߲߭ ߗߡߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߑ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߊߡ +، ߛߙߍߛߙߍ ߟߡߊߓߊߟߌ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߍߛߙߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ،ߞߟߊߦߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߦߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߲߯ߛߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߣߐ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߬.

ߣߐߘߐ߲ߞߐߟߌ߫ ߞߍߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߯ߙߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߞߟߊߞߟߊ ߖߊ߲ߞߊߙߏ߫ ߘߌ߫ ߑ ߊ߬ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߣߌ߫ ߓߌ߲ ߘߐߞߛߐߣߍ߲ ߘߊߥߎ߲ ߠߴߊ߬ ߡߊ߰ߠߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬. ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߛߘߋߙߋ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߟߋ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߞߐߝߍ߬ ،ߓߌߦߊ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߞߟߊߦߊ߫ ߞߘߏߞߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߛߊߞߊ ߄߁ ߤߊ߲߯ ߄߂ ߘߐ߫ ߑ ߊ߬ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߟߊߝߊ߫ ߟߊ߫ ، ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߦߙߍߦߙߍ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߞߣߐߟߊߓߏߙߌ ߣߌ߫ ߛߎߣߊ ߖߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ، ߓߌߦߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߰ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬.

ߓߣߊ߬ߛߎ߰ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߛߎ߮ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߜߍߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߛߎ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ ߘߐ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߘߊ ߟߋ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߝߍ߬. ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߌߦߊ߲߫ ߛߎ ߕߟߏ ߣߴߊ߬ ߕߐ߬ߜߍ ߞߊ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߑ ߖߋ߬ߟߌ ߕߊ ߞߎߡߊ߫ ߕߴߏ߬ ߞߊ߲߬.

ߘߊ߲ߘߊߟߌ:

ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߖߓߐ ߔߙߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫( ߘߊ߲ߕߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߃ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߛߌ߬ ߞߋߟߋ߲).

ߊ߰ ߢߍߓߍ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߣߛߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬، ߣߴߏ߬ ߔߙߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ، ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߊߗߍ߫ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲ ߤߊ߲߯ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬.

ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߢߍߓߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ :

 ߊ߬ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߞߟߏߝߋ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ،ߞߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ ߘߴߛߋ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߬ ߑ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߝߎ߰ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߱ ߡߊߞߟߌ߫.

  ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߛߌ߰ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߝߊ߯ߟߌ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߦߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߑ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߡߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߌߦߊ߲ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬.

     ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߛߎ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߑ

     ߞߊ߬ ߥߐ߬ߙߍ߬ ߞߣߐߟߊ ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߊ ߞߐ߬ߙߐߛߌ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ : ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߦߌߟߊ ،ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ߫ ߛߌߟߊ، ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߐ ߑ

     ߊ߬  ߓߊ߯ ߟߐ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߭ ߕߋ߬ ߛߊ߲߭ ߊ߲ ߛߊ߲߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߑ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߣߛߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ.

     ߕߟߋ߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲

ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ :

ߺ ߓߌߦߊ߲ ߟߊߛߣߍ ߣߌ߫ ߟߊߝߏߦߌ ߑ

ߺ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߥߙߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߑ

ߺ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߟߕߊ ߟߊߝߏߦߌ ߑ

ߺ ߝߊ߰ߟߌ ߥߊ߬ߦߌ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߑ

ߺ ߛߎ߬ߓߛߏ ߣߴߊ߬ ߜߟߏ߬ߓߐ ߑ

ߘߐ߬ߥߍ߬ߘߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߑ

ߺ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߘߍ߬ ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߝߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߢߐ ߞߘߐ߫ ߑ

ߺ ߡߐ߰ ߟߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߥߍ߬ߙߍ ߞߣߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߑ

ߓߌߦߊ߲ ߛߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߲ߖߍ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߡߍߙߙߍ߫ ،ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߰ ߦߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߞߛߐߓߐ߫ ߖߎ߲߯ߛߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߝߊߘߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߞߍߕߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߕߎߡߊ :

ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ :

ߺ ߞߙߎ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊߝߌ߲߬ߠߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߑ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߑ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߐߣߐ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߭ ߞߊ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߖߎ߲߯ߛߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

_ ߞߙߎ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߑ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߏ߲ ߓߍ߯ ߛߎߡߍߛߎߡߍ߫ ߑ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߥߎߦߋ߲ ߖߊ߬ߕߋ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߛߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߑ ߞߊ߬ ߣߐߣߐ ߡߊߥߎ߬ߙߌ߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߲߬ߠߊ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫.

ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߞߵߏ߬ ߥߟߏߡߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߌ߫ ߜߟߊ߬ߗߡߍ߬ߘߋ߲ ߂߅ ߘߎ߲߬ߢߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߲߯ߛߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߞߵߊ߬ ߘߐ߫ ߑ ߞߴߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߢߐߛߌ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋߎ߫.

ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߦߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߊ߫ ߣߛߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߡߊ߬ߝߐ߬ߦߌ߬ߟߌ ߟߊߝߐߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߠߌ߲ߧߊߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߑ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ، ߦߏ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߑ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫.