ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߛߘߞ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߛߘߞ
legal form
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲nonprofit organization ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲NVO, NGO ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊgovernment organization ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛ.ߘ.ߞ ߛߡߊߖ ߂߀߂߁ ߠߊ߫

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ (ߛ.ߘ.ߞ) ߞߊ߲߬ߟߐ߲: ߛߘߞ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߢߊߦߋ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߭ (ߊߛߵߔߍ) ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߣߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ ߦߋ߫ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߛߘߞ ߟߊߘߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߓߟߏߡߊ߬، ߞߊ߬ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߍߒߖߘߍߟߊ ߞߏߝߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ (ߡ.ߟ.ߛ) ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫، ߛߘߞ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߁߉߄߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߟߛ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߌ߰ߘߊ ߁߀߲߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߇߁ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߝߐߢߐ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߬ߗߋ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߓߌ߬߸ ߛߘߞ ߟߎ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊߓߐߟߊ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߗߋ߬ߟߊ ߞߣߐߘߐߝߐ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߬ߗߋ߬ߟߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߰ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫. ߝߣߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߛߘߞ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߲߫ ߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߢߊ. ߞߌߢߍ߲ߘߐߦߊ ߡߙߌߦߊ ߣߊ߰ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߘߞ ߞߊ߲߬ߟߐ߲ ߝߊ߬ߡߎ߲ ߣߐ߬ߦߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ (ߛߘߞ) ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߣߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ. ߛߘߞ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߬ߘߌ߬ߒ߬ߕߊ߲ (ߔߍߙߵߛߐߣ ߡߏߙߊߟ) ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߥߊߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߏߟߊߘߍ ߓߟߏ߫، ߝߣߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߛߘߞ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߓߊ ߘߌߦߊ߫، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߘߞ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߥߊߘߌ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߛߊ߲߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߛߋ߲߫ ߁߇߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߊ\߂߀߀߅\߀߁߃\ߛ ߞߊ߬ߙߌ߲߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߄ ߂߀߀߅ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߕߋ߲߬: (ߘߍ߬ߞߙߎ߫_ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߥߊߘߌߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߘߊߡߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߥߊߘߌ߫ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐߓߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ). ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߛߘߞ ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߬ߦߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫. ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛߘߞ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊߞߏ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ߞߏ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߘߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬: ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߠߌ߲ ߑ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߑ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߑ ߟߤߊ߬ߕߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߑ ߔߊߞߌߛߦߊ ߖߐߡߊ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛߘߞ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ߦߋ (ߓߣߋߝ߭ߐߟ) ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߣߌ߫ ߛߘߞ ߓߟߏߡߘߊߞߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫.