ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߂ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߂ ߣߊ߲ ߓߋߟߋ߲ߠߊ:

ߓߊߘߋ߲ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ.

ߛߊ߲߬ ߃߈ ߒߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߗߋߞߌߛߍߥߎߟߋ߲ ߞߐ߫ ߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߇ߙߋ߲ ߡߌ߲߬ߛߍ߲߬ ߄߅ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ (ߊ.ߘ).

ߢߌ߲߬ߣߊ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߂ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߟߋߟߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߐ߬ߞߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߊ߲߬ ߞߟߊߓߎ ߣߌ߫ ߘߙߎ߬ߞߕߐ ߣߌ߫ ߥߣߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߐ߮ ߡߊߞߊ߬ߛߌ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲.

ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߦߋ߫ ߛߌߒߡߊߟߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߌߒߡߊߟߌ ߟߏ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߊߕߏߟߏ߲ ߘߌ߫ (ߊ.ߘ).

ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߊ߬ߒߞߊ߲ߡߊ߭ ߢߍ߫ ߞߣߐߜߍߦߊ ߛߞߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߣߐߜߍߦߊ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫. ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߙߙߋ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ߢߐ߲߰ߟߏ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߍߡߊ ߘߴ ߊ߬ ߞߐߛߊ߯ߘߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߌߦߊ ߘߐ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߊߘߦߊߢߍ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ).

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ߸ ߣߍߣߍߓߊ ߂߃ ߣߌ߫ ߃߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫.

ߊ߯ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߹ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߌ ߞߐ߫ ߦߊ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߌߞߏ߫ ߌ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲،

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߜߙߋߓߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߏߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ (ߛߌߦߊ߲ߛ ߸ ߕߍߞߑߣߌߞ ߸ ߕߍߞߑߣߟߏߖ߭ߌ). ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߸ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߓߌ߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

߁߭) ߥߣߍ߬ߕߌ߰ߦߊ: ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߥߣߍ߬ߡߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߌ߫ ߥߎߦߊߝߐ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߞߊ߬ߡߎ߲߬ߣߊ߲ߞߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߡߜߊ߬ߣߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߛߋ ߣߴߊ߬ ߞߍߞߌߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߣߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߟߌߓߊ߲ߞߊߞߍ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߵߊ߬ ߗߌ߲߫ ߊ߬ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߛߎ߯ߦߊ ߘߐߝߏ߲߰ߓߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߞߣߐ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫.

߂) ߞߊ߯ߙߌ: ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߊ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫.

߃) ߞߛߌ߬ߞߛߊ߬ߒߕߊ߲߬ߧߊ: ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߛߌ߬ߞߛߊ߬ߡߐ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߊ߲ߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߌߞߴߊ߬ ߞߍߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ߬ ߒߞߏߞߏ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߁߈߃ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬ ߄) ߊ߬ ߡߊ߫ ߖߐ߬ ߡߐ߰ ߡߊ߬: ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊߡߊ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߓߍ߬ߙߍ ߞߢߊߡߊ ߘߐ߫. ߅) ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߏ߬ ߞߘߐߡߊߛߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߓߍ߫ ߘߐߜߍ ߓߟߏߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߎߦߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߓߌ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߞߌߘߌ߲ߜߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߕߐ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊߟߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߊߞߏ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߕߍ߫.

߆) ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߕߊ߲ߞߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ߫ ߘߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߫ ߏ߬ ߖߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߛߙߵߊ߬ ߕߌ߱ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߏ߬ ߓߊߛߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߙߐ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߔߏߔߏ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊߛߌ ߘߏ߫ ߖߎ߭ ߛߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ߡߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ). ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߟߏߟߊߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߕߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߓߌߦߊ߲ߞߟߏߝߋ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߘߊߜߍߟߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬. ߆) ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߣߌ߲ߦߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߛߌߣߌ߲ߦߋߟߊ ߸ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߦߋ߫، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߦߊ ߛߍ߱ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߜߟߌߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒߞߏߞߏ ߞߍߕߐ߫ ߘߌ؟ - ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬.

߇) ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߝߍ߬: ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߘߐߜߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߊ߲߬ ߧߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߦߟߍ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߡߢߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲. ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߤߊߟߵߊ߲ ߓߊ߯ ߛߌ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߞߙߏߖߏ߮ ߟߎ߬ ߥߟߊߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍߣߵߊ߬ ߢߡߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߤߊ߲߯ ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫، ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߏ߬ ߘߟߊߝߎ ߞߣߍߞߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߡߊߞߟߌ ߘߌ߫ ߟߊߜ߭ߐߛ ߜߊ߬ߙߊ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߣߌ߫ ߁߁ ߣߌ߫ ߁߂ ߟߊ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߍߣߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞ. ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߓߟߏ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.

ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߍߕߎ߬ߢߊߦߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߞߘߐߡߊߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߁) ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߋߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߝߊߢߊ߫ ߂߁߃߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߝߊߢߊ߫ ߅߀߄ ߠߋ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߎߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߝߊߢߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߃߁߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߛߴߏ߬ ߣߌ߫ ߘߝߊߢߊ߫ ߂߁߃߆ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߞߎߡߊ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߫، ߏ߬ ߞߘߐߡߊߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߂߀߁߇ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ (ߊߟߑߝߎߙߑߞߊߣ). ߏ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߉ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫: ߁߭) ߞߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ. ߂߲) ߞߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߜߙߋ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ. ߃) ߞߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߯ ߥߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ. ߄) ߞߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߦߊ߯ ߓߏ߲߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒߞߏ. ߅) ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒߞߏ. ߆) ߞߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߋߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒߞߏ. ߇) ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߡߍ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߈) ߒߞߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߊߓߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫. ߉) ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߛߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߂) ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ (ߎ߳ߣߌߞߐߘ) ߁߉߉߅ ߟߊ߫. ߒߞߏ ߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ߫ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬. ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߜߙߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߌߞߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߏߊߍߛ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߸ ߋߖ߭ߌߔߕ ߜߊ߬ߙߊ ߸ ߍ߲ߘ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߟߎ߬ .... ߒߞߏ ߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߝߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߢߊ߯ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߝߎ߬ߦߋ߲߬ߦߊ߬ߟߊ. ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߠߞߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ߬ߟߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (ߞߐ߲ߝ߭ߍߙߑߕߌߛߍ߳ߙ ߒߞߏ) ߎ߳ߞߙߍߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߗߋߎ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߘߙߌߎ߳ߖ߭ ߙߏߝ߭ߍ߲ߗߊߞ.

ߒߞߏ ߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲ߟߏ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (ߓߌߓߑߟߌߦߏߕߍߞ ߋߟߍߞߑߕߙߏߣߌߞ ߒߞߏ) ߸ ߌߣߊߟߑߞߏ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߇ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߒߞߏ ߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬، ߒߞߏ ߘߏ߲߭ ߞߐ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߘߍ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (ߕߊߓߑߟߍߕ ߒߞߏ). ߏ߬ ߟߊߢߊ߭ ߦߴߌߘߐ߫ ߌߞߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞ.ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

߃) ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߌߞߏ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߏߙߋߜ߭ߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߝߊߦߍߕߑߝ߭ߌߟ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߞߍߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߛߍ߲ߔߋߕߍ߲ߓߎߙߛ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߡߊߘߙߌߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߤߊߙߑߝ߭ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߄) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊߙߏ߲߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߣߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߛߙߍߘߍ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌ߬. ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫.

߅) ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊߥߙߌߞߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߎߙߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌߣߍ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫.

ߌߞߘߐ߫ ߂߀߁߉ ߢߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߋߖ߭ߌߔߕ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߊ߫ (ߖߊ߯ߓߘߊ ߊߟߑߊߖ߭ߊߙ).

ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߢߍߕߊ߮ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߧߊߟߌ ߕߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߁ ߘߌ߫، ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߸ ߣߊ߬ߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߘߌ߫.

ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߁߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬ ߞߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߉ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߒߞߏ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߄߈ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߝߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߖߘߍ߬ߛߎ߰ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬

ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߛߘߌ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߦߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߠߞߊ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ߢߐ߲߰ߟߏ߲߯ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߜߘߌ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߣߴߊ߬ ߛߊߞߍߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߦߴߌ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߢߊ߭ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߐ߫، ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߐߒߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߘߊߞߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߡߊ߬ߞߍ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߢߍߛߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫.

ߞߙߏ߬ߝߏ ߓߘߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߫ ߕߋ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߌߞߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲ ߞߊ߲߬ ߦߟߌߡߊߟߐ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߏ߬ߡߊ߬ߙߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߓߏ߬ߙߌ߬ߜߍ߬ߟߊ߬ߟߐ߬ ߕߍ߫، ߛߋߙߙߋ߫ ߸ ߢߍߥߟߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍߣߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߸ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߓߊߟߌ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߢߍߥߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊߙߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߊ߲߬ ߢߌ߲߬ߣߊ߲߬ ߂߀߁߉ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߘߐߓߐߟߌ ߢߍߥߟߊ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߛߋߕߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߒߞߏߞߏ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߟߏ߲ߘߊ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎ߲߬ߓߕߎ߲߬.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߂ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߄ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߡߐ߰ ߁߂ ߓߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߂߀߁߉ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߬ ߟߊߘߍ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ߝߟߐߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߞߊ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߓߘߴߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߊ߲ߕߌ߮ ߖߍ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߣߐߡߊ.

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫.

ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߞߟߊߓߎߡߊ߫ ߛߍ߰ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊߟߊߡߊ߬ ߛߏߛߌ߮ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߕߌ߫ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߟߊ߫.

ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߦߣߎߛߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ߝߟߐߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫.

ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߎߛߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߢߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߌ߬ߓߊ߬ߘߊ ߗߋߕߌ߯ߓߊ ߸ ߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߠߊ߫.

ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߝߟߐߦߊ ߘߌ߫. ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߎߙߞߌߣߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߊ߬ߞߙߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߊߟߊߡߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߝߎߙߋ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫، ߞߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫، ߒߞߏ ߓߊߟߏ߫߹ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊߟߏ߫߹ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߂߲-ߞߊ߬ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ߓߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲(߄߲)ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߓߟߏ߫ : ߞߊ߰ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ: ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫:

  • ߞߊ߬ߦߋ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߏߟߊߕߍ߯ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ (ߔߙߋߖ߭ߌߘߊ߲߫ ߘߎ߳ ߞߐ߲ߛߍߦ ߘߋ߬ ߛߍߙߑߞߟ ߘߋ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫).
  • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍߕߊ߯ ߕߐ߲( ߝ ߢ ߕ )ߞߊ߲ߕߌ߮.
*ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߗߋߕߌ߮
  • ߞߊ߬ߦߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬
  • ߞߊ߬ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߬
  • ߒߞߏߕߐ߲߫ ߛߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߰ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬.

ߢߣߊߓߊ߮ ߓߍ߯ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߦߋ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊ߬ ߖߋߞߎ߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ߢߌ߲߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߹ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߣߴߊ߲ ߣߌߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬߸ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊ߬ߟߌ ߛߎ߮ ߢߌ߲߬ ߓߊ߲ߓߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߢߐ߬ߝߘߊ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߸ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߫ ߓߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߧߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭، ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ߢߌ߬ߡߊ ߝߏ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߲ ߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߊ߲ ߠߊߓߍ߲߬ ߢߊ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߥߙߊ߬ ߊ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߋ߫ ߥߙߌߞߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߘߐ߫ ߛߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߸ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߒ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߦߋ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߒ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߹ ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫، ߝߏ߮ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ ߟߊ߫ ߝߊ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߍߥߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߍ߲߬ߺߍ߲߫߹ ߜߊ߬ߙߊ ߖߍ߬ߘߍ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߲ ߛߍߥߊ߫ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏߞߏ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߘߐߟߊ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߕߎ߬ߢߟߊ߬ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ ߘߍ߬ߜߍ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊ߬ߙߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߌߘߌ߲߫، ߞߎߡߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߌߛߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߓߊߏ߬߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߞߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߛߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߒ߬ ߛߌ߲ߡߌ߲߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߌߘߌ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߟߋߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߌ߬߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߒߞߏߞߏ ߢߐ߲߯ߕߍߕߊ߯ߡߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫، ߓߊߏ߬ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߰ߓߟߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߊ߯ ߗߋ߲߰ߧߊ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߜߘߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫. ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߛߌߘߌ߲߫߸ ߛߌߞߊ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߌߘߌ߲߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߦߟߌߡߊߛߙߋ߫ ߖߏߣߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߟߊ߫،ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߦߟߌߡߍߕߌ߯ (ߣߍߡߊߕߌ߯) ߞߏߢߎߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ ߣߌ߫ ߘߐ߯ߦߊߡߊ߲߫ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߗߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߙߊ߬ߞߌ ߟߊߣߊ߬ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫، ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߓߊ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߍ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߣߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߲ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߘߐߟߐ߲߫ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߬ߣߊ ߘߐ߫. ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߘߌߣߍ߲ ߡߌ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏߞߏ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ߫ ߞߎ߲߭ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߐ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫، ߓߊ߸ ߘߎߢߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߢߊ߬ ߘߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߛߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫، ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߞߢߊ߬ߡߊ߬ߞߏ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ (ߡߊ߰ߙߌ) ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫، ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ (ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ) ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ (ߓߛߍ) ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߙߋߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߅߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ) ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ (ߔߏ߲ߞߌ߲) ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߍ߫ ߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫،ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲߫߸ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ (ߛߊ߯ߣߊ) ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߘߐߡߙߌ߫ ߟߊ߫، ߓߊ߸ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߊߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ (ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ) ߞߊ߬ ߒߞߏ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߐ߫ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫(ߤߌߣߟߊ) ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߊ߲ ߛߌߡߊ߫ ߟߊ߫،

ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏߢߎߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߏߘߐߝߘߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߥߟߋ߬ߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߞߣߐߡߊ߬. ߒ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߦߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߝ ߢ ߕ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߮ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߸ ߡߊ߯ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߛߓߍߛߎ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲. ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߮ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߐ߮ ߖߊ߯ߕߋ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߏ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ. ߡߐ߱ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫. ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߦߋ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߦߋ߫ ߛߣߌߥߊߞߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߛߓߍߛߎ߲ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߖߊ߯ߕߋ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߦߴߊ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߲ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫. ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߲ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲ߞߏ ߏ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߡߙߌߘߐߦߊ߫ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߙߊߞߊ ߝߢߐ ߝߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߓߊ ߘߌ߫.ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߟߊ߬ߛߌ߰ ߦߙߐ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߊߜߋߘߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߕߐߘߐ߲ߜߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎߋ߯ ߸ ߒߞߏ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߞߘߐߡߊߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ ߢߊߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߏߦߌ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߙߌߘߐߕߊ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߍ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߓߍ߲ߗ߭ߍߙߑߝ߭ߌߟ ߘߌ߫ (ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߓߍ߲) ߸ ߞߵߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߝߊ ߣߴߊ߬ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ߬ ߓߟߋ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ (ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲). ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߞߎ߬ ߘߌߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫، ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߕߟߊߕߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߢߊ ߸ ߒ߬ ߘߊ ߕߴߛߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߓߌ߬. ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߝߋ߲ ߺ ߋ߲ ߺ ߝߋ߲߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߎߡߊ߲߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߣߐ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߓߍ߲ߗ߭ߍߙߑߝ߭ߌߟ ߸ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߎ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ߕߍ߯ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߒ߬ߓߊ߬߸ߒ ߓߊߘߋ߲߫ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߓߘߊ߬ߖߟߎ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߡߊߛߐ߰ߡߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߲ ߧߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߍ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߘߌ߫. ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߲߬ߓߎ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߇߆ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߖߌ߰ߦߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߖߌ߰ߕߎ߲߰ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߊ߬؟ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߜߙߍ߬ߛߍ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ߕߍ߯ ߸ ߏ߬ ߕߍ߮ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߟߐ ߟߋ߫ ߘߊ߱ ߛߌ߰ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߘߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫. ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߘߋ߬ ߞߵߊ߲ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߒߞߏߞߏ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߘߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߕߍ߫. ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߠߎ߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߙߐ߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߒ߬ ߓߘߊ، ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߓߟߏߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߓߟߏ߫ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߣߴߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߝ ߢ ߕ ߟߊ߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߢߊߦߋ߫߸ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߝߏ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߌߘߌ߲߫، ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߘߊ߬ߜߍ ߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߝߏ߬ ߸ ߝߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߤߊߞߟߌ ߦߋ߫ ߒߞߏߞߏ ߟߊߝߏ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߘߌ߫. ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߞߏ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߘߎ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߘߊ߬ߜߍ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߘߎ߬ ߸ ߝߏ߫ ߒ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫. ߌߟߋ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߞߊߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߦߴߌ ߘߊ߲߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ -ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫. ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߍ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߙߌ߬ߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߦߋ߬ߞߊ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ....... ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߦߊ߫ ߓߊ߯ ߞߘߐ߬ߦߊ߫ ߛߓߍ߬ߡߐ߰ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߓߍ߬ߡߐ߰ߦߊ߫ ߗߋ ߟߋ߬ ߞߦߊ߫ ߓߋ߭ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲. ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߞߏߟߊߕߍ߯ߘߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߘߍ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲߬ ߡߐ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߁߀߀ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߞߘߐ߫. ߞߊ߬ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߞߣߍ߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߣߴߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߲߬߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߘߎ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߎߡߊ߫ ߦߊ߫ ߘߌ߫߸ ߕߐ߬ ߕߏ߫ ߒ ߞߣߐ߫ ߝߣߊ߫ ߦߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߏߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ߢߌ߬ߡߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬.

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞ ߓ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߐ߯ ߘߐ߫. 

ߓ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߓߟߏ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮