ߛߌ߲ߖߊ߲ߘߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߛߌ߲ߖߊ߲ߘߟߊ߫ /ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߰ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ /ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߕߟߋߓߋ ߘߐ߫ ߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫( ߥߘߊߦߊ߫ )ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊߓߊ߫ ߘߏ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌ߲ߖߊ߲߫ ߕߎ߫ ߞߍߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߸ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲ߖߊ߲ߘߟߊ߫ ߸ߘߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߫ ߡߊ߫ ߛߌ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߣߊߡߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߣߍ߬ߟߊ ߦߋ߲߬

ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߦߏ߫߸ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ،ߞߋ߲߬ߘߋ،ߢߐ߭،ߞߎ،

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߛߎ ߘߐ߫