ߛߋߕߌ߮ ߝߟߐߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋߕߌ߮ ߝߟߐߡߊ
Pharaoh Seti I, detail of a wall painting from the Tomb of Seti I at the Valley of the Kings, Western Thebes, Egypt. Neues Museum.jpg
Q110576405
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Ancient Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌno value ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲pharaoh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Name in hiero markupra-mAat-mn, p:t-H-C7-i-i-mr-i*i:n, F25-N28:Z2-wsr-s-r:D44-T10:T10:T10-m-N17:N17:N17-V30:Z2, F25-F31-s-G43-t:Z2-S42-Aa1*p:O39-F23:D46-r:D44-T10:t-Z2:Z2:Z2, -E2:D40-N28-G17-R19-S29-S34-N17:N17- ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1323 BCE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊAvaris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1279 BCE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊAncient Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎValley of the Kings ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Ramesses I ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Sitre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊTuya, Tanedjemet ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Ramesses II, Tua, Henutmire, Princess Tia, Nebchasetnebet ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊNineteenth Dynasty of Egypt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊpharaoh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Present in workExodus: Gods and Kings ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byPatrick Stewart ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߋߕߌ߮ ߝߟߐߡߊ ߦߋ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߁߉߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߂߉߄ ߣߌ߫ ߁߂߇߉ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߙߊߡߎߛߍߛ ߝߟߐߡߊ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߙߊߡߎߛߍߛ ߂ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫…… ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫……….. ߛߋߕߌ߮ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߡߎߕߎߦߊ߫ ߟߋ߬ ߝߘߎ߫ ߙߊߦߌߦߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ߞߊ߲ߘߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫.ߛ߳ߊߙߋߙߌ߫ ߣߌ߫ ߙߎߦߌߦߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߊ߯ߕߌ߮. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߊߕߌߞߊ߲ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߛߎ߬ ߓߙߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߛߊ߲߬ ߂߁ ߣߌ߫ ߂߀ ߡߊߜߍ߲ ߙߊߡߎߛߍߛ ߂ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߘߐ߫.

ߛߋߕߌ߮ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߫. ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߏߙߊ߲ߤߋߓ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߁߈߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߓߘߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ( ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߡߊ߲ߛߊ)ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߍߓ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛ߳ߊߙߋߙߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߙߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߸ߊ߬ ߛߎ߬ ߓߙߌ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߝߙߍߕߍ KV17

ߊ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߏ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߛߊ߬ߙߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߎ߬ߞߘߐ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߰ߣߌ߲߬ ߦߙߐ ߝߙߍߕߍ (DB320) ߛߊ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߝߙߊߥߐ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߞߏߢߌߡߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫. ߡߊ߬ߙߊ ߛߋߕߌ߮ ߝߟߐߡߊ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߞߣߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ ߙߊߡߎߛߍߛ ߁߭ ߓߟߏߞߘߐߝߢߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߁߉ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߐ߬ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ،ߝߙߊߥߐ߲ ߝߊߘߌ߲ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߗߋߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߏߙߊ߲ߤߋߓ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߞߟߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߤߌߕߌߕ ߟߎ߬ ߗߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߁߈߲ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߙߊ߬ߕߐ߬ߟߓߊ ߟߋ߬ ߕߏ߫.