ߛߊߡߎߍߟ ߥߊߟߌߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊߡߎߍߟ ߥߊߟߌߛ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Samuel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌWallis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߃ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1723 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊCamelford ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1795 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊexplorer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߛߏ߬ߝߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Royal Navy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊߡߎߍߟ ߥߊߟߌߛ߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߃, ߁߇߂߈ ߞߋߡߍߟߑߝߐߙߘ ߘߊߝߍ߬ ߞߐߙߑߣߎߊߌߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߁, ߁߇߉߅ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߟߊ ߣߵߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߈߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߡߍ߲ ߖߎ߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߓߊ߯ߌߙߐ߲߫ ߓߟߏ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߐߟߑߝߌ߲ ߣߌ߫ ߛߑߥߊߟߏߥ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߝߖߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊߟߌߛ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߛ ߣߌ߫ ߝߕߎߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߡߊ߬.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊߡߎߍߟ ߥߊߟߌߛ ߡߏߙߌ߫ ߘߊ߫ ߞߋߡߍߟߑߝߐߙߘ ߘߊߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߐߙߣߎߊߌߟߌ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߃, ߁߇߂߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߤ.ߡ.ߛ ߘߐߟߑߝߌ߲ ߡߊߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߜߙߋ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲߫ ߕߍ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߎߥߊߟߏߥ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߝߍ߬ ߝߟߌߔ ߞߊߙߑߕߋߙߍߕ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߕߊߞߎߟߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߬ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߡߊ߲ߜ߭ߋߟߊ߲߫ ߕߟߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߴߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߱ ߞߊ߲߬߸ ߥߊߟߌߛ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫: ߔߌߣߊߞߌ߫߸ ߣߞߎߕߝ߭ߊߞߌ߫߸ ߝ߭ߊߌߙߊߕߌ߫߸ ߔߙߊߏߥߊ߫߸ ߡߊߣߎߤߊ߲ߜ߭ߌ߫߸ ߣߍ߲ߜ߭ߏߣߍ߲ߜ߭ߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߤߕߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ «ߞߌ߲ߜ߭ ߖߌ߬ߐߙߖ ߘ߭ߍ߬ ߕߊߌߙߘߛ ߊߌߛߑߟߊ߲ߘ» ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߖߌ߬ߐߙߖ ߛߓߊߣߊ߲ ߕߌ߲ ߠߎ߬) ߘߌ߫, ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߖߌ߬ߐߙߖ ߛߓߊߣߊ߲ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߌ߫.

ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߢߍߡߌߘߊ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߬


ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߊߤߕߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߇, ߁߇߆߇ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߈߲ ߠߊ߫߸ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߊߤߕߌ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߊߜ߭ߌߕߊߙߌߦߊ߫ ߞߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߋߘߙߏ ߝߍߙߑߣߊ߲ߘߍߛ ߘߋ߬ ߞߎߌߙߐ߫ ߓߟߏ߫ ߁߆߀߆ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫ ߦߟߌߦߊߟߌ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߥߊߟߌ߫ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊߤߕߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߟߊ߫. ߛߊߡߎߍߟ ߥߊߟߌߛ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߊ߬ ߔߏߟߣߌߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߦߋ߫.

ߊ߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߝߖߌ߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߎߝ߭ߋߊ߫ ߕߌ߲ ߖߌߘߏ߮ ߘߐ߫ (ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߕߎߡߊߣߌߣߌ߫ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߝߎߜ߭ߏߝ߭ߋߊ߫ ߝߍ߬)߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫. ߕߌ߲ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߓߕߊߝ߭ߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߕߐ߲߬ߕߐ߰ߣߍ߲ (ߘߋߛߊ߲ߕߙߌ) ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߊߔ ߘߋ߬ ߓߐ߲ߣ-ߍߛߑߔߋߙߊ߲ߛ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁߇߆߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߖߋߡߛ ߞߎߞ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߟߌ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߘߐߟߑߝߌ߲ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎߞ ߝߍ߬ ߌߞߐߕߎ߲߯ ߞߊ߬ ߕߊ߯.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߤߊߞߟߌ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߁߇߇߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߇߇߃ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߊߕߌ߯ߦߊ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߉߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߁ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߘߐ߲߬

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߥߊߟߌߛ߸ ߛߊߡߎߍߟ (߁߇߂߈–߁߇߉߅) ߐߞߛߑߝߐߙߘ ߘߌߞߑߛ߭ߐ߲߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߐ߬ߝ ߣߊߛ߭ߐ߲߬ߣߊߟ ߓߊ߬ߏߜ߭ߙߊߝߊߌ߫߸ ߐߞߛߑߝߐߙߘ ߦߎ߬ߣߌ߬ߝ߭ߊ߬ߙߑߛߌ߬ߕߋ ߐ߬ߝ ߔߙߍߛ߸ ߂߀߀߄.

  • ߝߙߋߘߋߙߌߞ ߊ߲ߜ߭ߑߟߋߝ߭ߌߍߟ, ߗߋߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߥߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߕߎߣߊ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߌߛ߭ߓߍߟ ߘߋ߬ ߡߐ߲ߕߍ߲ߢ (ߓߐ߬ߙߑߘߏ߫ ߃߲).

  • ߙߋߦߑߡߐ߲ߘ ߡߦߊ߫, «ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߕߎߣߊ߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫»ߋ

ߞߎߡߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]