ߙߏߛߑߓߍߙߑߞߐ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߙߏߛߑߓߍߙߑߞߐ߲߫ (ߌߙߑߟߊ߲ߘ «Rosbercon») ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߍߞߛߑߝߐߙߘ ߞߐ߲ߕߋ ߟߊ߫ (ߟߋߌ߲ߛߑߕߍߙ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫)߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌߟߑߞߋߣߌ߫ ߞߐ߲ߕߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߙߏߛߑߓߍߙߑߞߐ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌߥߦ ߙߏߛ ߛߏ ߛߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊߙߐߥ ߓߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌߥߦ ߙߏߛ ߘߎ߱ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߆߂߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߏߛߑߓߍߙߑߞߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌ ߜ߭ߊߌߟߌߞ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߙߐߛ-ߎߌ-ߓߌߊߙߑߞߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߎߌ ߓߌߍߙߑߞߐ߲߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߟߐ (ߦߙߌ) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߛߏ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߛߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߟߌߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߙߌߛߌ߯ߘߊ߮ (scierie)߸ ߣߍ߰ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߘߊ߸ ߟߏߞߌߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߘߋߕߏߘߋߘߊ (ߖߎ߲ߛߊ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߟߌ߲ߘߊ). ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߙߏߛߑߓߍߙߑߞߐ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬.


ߊ߬ ߝߙߎߕߎ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏߡߣߌߞߌ߬ ߕߌ߲ߞߌߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߊߓߊ߲ ߟߊߢߎ߲ߠߌ߲ (Assomption) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߍ߲ߕ ߊߌߘߊ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲.

ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߊ߲ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬:

  • ߛߍ߲ߕ ߖߏߛߍߝ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߛߘߍ ߟߎ߫
  • ߙߏߛߑߓߍߙߑߞߐ߲߫ ߦߎߣߊߌߕߍߘ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߛߘߍ
  • ߥߍ߲ߕߊߖߌ (vintage) ߛߘߍ ߕߎߟߏߜ߭ߍߙ \ ߙߏߛߑߓߍߙߑߞߐ߲߫߸ ߁߭
  • ߣߌߥߦ ߙߏߛ ߡߋߖߐߙߌߕߋ߫
  • ߓߌ߲ߜ߭ߏ ߔߊߙߏߥߊߛߌߦߊߟ
  • ߘߐ߲߬ߓߏ߲
  • ߞߌߞ ߓߐߞߌߛߌ߲ ߓߏ߲

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬