ߘߓߊ߬ߞߟߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߓߊ߬ߞߟߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߓߊ߬ߞߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊߡߊ߲ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߘߓߊ߬ߞߟߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߛߏߓߊ߫ ߕߟߐ ߦߙߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߎߥߌ߫ ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭ ߓߍ߲ߗ߭ߍߙ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߆ ߁߈߉߂ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߝߟߐ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߋߟߌߡߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߁߈߈߇ ߟߊ߫߸ ߝߑߙߌߕߖ߭ ߋߡߌߟ ߗ߭ߊ߲߭ߘߑߤߍߙ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߃߃ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߐ߫ ߁߈߉߀ ߟߊ߫ ߊߛߣߌ߫߸ ߡߊߙߑߛߍߟ ߕߑߙߍߛ߭-ߟߊߔߑߟߍ߲ߣ ߓߟߏ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߘߌ߫. ߁߉0߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߈߉߆ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߁߈ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߁߉0߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߞߟߊ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߄߆ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ߫ ߉߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߏ߰ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߰ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐߒߝߘߎߘߐ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߘߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫.

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߲ߜߊߦߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߍ߫. ߛߘߍ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫:  «ߟߏ߬ߟߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ» (ߋߕߏߥߊߟ ߝߌߟߊ߲ߕ) ߣߌ߫ «ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߘߍ». ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߁߉߇߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ߬ߢߣߊߜߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬: ߓߟߏߟߊ߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߸ ߕߍ߯ߘߐߕߏߟߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߛߘߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ «ߖߌߖߊ ߍߝ ߛߋ», ߏ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌߟ ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߞߟߐ ߘߏ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.