ߘߎߙߊߘߎߙߺߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎߙߊ ߦߋ߫ ߛߎߣߊߖߌ ߘߐ߫

ߘߎߙߊߘߎߙߊ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫ ؟

ߘߎߙߊߘߎߙߊ ߦߋ߫ ߘߎߙߊ ߥߟߊ߫ ߔߋߔߋ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߣߊ ߘߐ߫. ߛߕߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߙߍ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. ߓߊߏ߬ ߘߎߙߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊ ߘߐ߫ ߣߺߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߝߙߋߞߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߌ߫. ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߙߍ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߘߐ߫ ، ߣߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߎߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߣߺߴߊ߬ ߖߐ߬ߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߙߍ ߘߺ ߴߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߙߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ: (ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߙߍ ߛߌߘߐߥߊ߯ߘߋ߲ ߅ ߡߌ߬ߛߍ߲ ߞߘߐ߫ ،ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߌߘߐ߫ ߇ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫) ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߘߌߡߌ߲ߛߙߋ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ ߝߛߊ߬ ߝߎߣߎ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߺߴߊ߬ ߕߌ߬ߟߊ߬ߡߐ߮ ߡߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߞߏߘߏ߲ߜߏ߫ ߘߊ߫.

ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߙߍ ߖߡߊߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߌߞߐ߯ߓߣߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߏ߰ߓߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߌߡߌ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߐ߬ߕߊ߲߬ߦߟߍ ߕߊ߯ߝߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.