ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߟߊߝߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߖߟߊߝߙߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߞߊ߰ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬