ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߍ߲߬ߖߌ ߦߋ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲ ߡߍ߲ ߦߺߴߊ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ ߞߊ߲ߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ ߛߏߘߊ...

ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲
class of anatomical entity
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲extracellular fluid, transudate, particular anatomical entity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫lymphatic system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Lympha ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC13252 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߍ߲߬ߖߌ B ߦߋ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߖߍ߲߬ߖߌ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߖߍ߲߬ߜߦߐߞߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߥߊ߲߬ߟߊ߲߬ߞߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߋ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ ߦߙߍߞߍߣߍ߲ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ (ߘߌߡߌ߲) ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߏߋ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߕߐ ߟߎ߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲ ߞߘߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬. ߣߺߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߊ߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߞߘߐ߫.

ߞߎ߬ߘߎ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߕߐ ߟߎ߬ ߦߟߌߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߍ߲߬ߖߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎ߬ߣߎ߲߬ߞߏ ߞߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߓߟߏߡߊ߬. ߏ߬ ߣߺߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ B ߘߌ߫ ߛߺߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߞߟߏ ، ߝߛߊ߬ߞߊߒߞߋ (ߞߎ߲߬ߔߐߕߍ ߣߌ߫ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ߛߍ߲ߓߍ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߙߏ߬ߟߊ߲߫ ߥߙߏ߬ߝߋ ߟߎ߬. ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߌ ߣߺߴߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߍ߲߬ߜߦߐߞߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ ߟߎ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߖߍ߲߬ߖߌ B ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߕߐ߬ߜߍ ߣߌ߫ ߞߟߏߛߍ߲ߓߍ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߢߍ ߣߌ߫ ߕߏ߰ߕߍ߬ߡߙߎ߬ߣߍ߲.ߖߍ߲߬ߖߌ ߦߋ߫ ߓߣߊ߬ ߖߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߺߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ : ߞߟߏߛߍ߲ߓߍ ، ߓߌߢߍ، ߕߐ߬ߜߍ، ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߛߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ ߞߘߎ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߢߐߞߘߐ ߣߌ߫ ߣߊߙߊ߲ߕߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߦߊ...ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߊ߬. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬:

ߕߐ߬ߜߍ،ߓߌߢߍ،ߞߟߏߛߍ߲ߓߍ،ߖߍ߲߬ߖߌ،ߞߘߎ߬ߜߋ߲،ߖߐ߬ߝߐ

ߖߍ߲߬ߖߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ :[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߍ߲߬ߖߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫. ߖߍ߲߬ߖߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߍ߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲ ߟߝߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ (ߘߌߡߌ߲ߒߕߊ߲). ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߞߣߐߘߝߐ߫ ߦߌߟߊ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫. ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߛߊ ߓߘߺߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߞߟߊߞߟߊߦߊ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߰ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߝߟߊ ߣߌ߫ ߞߓߊ߬ߞߘߐ߬ߟߊ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߬ߝߊ ߘߺߴߛߋ߫ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ،ߦߏ߫ ߥߘߏߖߐ (ߏ߬ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߓߊߞߘߎ ߟߝߊ߫). ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߣߊ߱ (ߏ߬ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߦߏ߫ : ߛߎ߲߬ߛߙߎ߬ߡߊ (ߞߊߙߊ߲ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߣߎ߲). ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߝߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߐ߫ ߥߊߛߌ ߟߊ߫ ،(ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߐ ߓߙߍߓߙߍ߫) ، ߖߌߘߊ߲ߒߕߊ߲ߧߊ (ߖߌߘߊ߲߫ ߟߊ߲ߝߏ߲) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߜߊ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߥߢߺߊ.ߣߌ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ ߡߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߘߌߡߌ߲ ߕߍ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߟߊ߫ .ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߖߍ߲߬ߖߌ߬ ߕߺߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱-ߐ-ߡߐ߰ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߢߌ߲߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߺߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߣߐߘߝߐ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߕߊ߲ߒߧߊ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߖߎ߰ ߜߘߍ߫. ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߘߏ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߟߐ߲߫، ߣߌ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎ߬ߣߎ߲߬ߞߏ ߞߘߎ߬ߡߊ ߝߋ߲߫ ߠߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߏ߲߬ߓߏ߲ ߞߘߐ߫، ߞߊ߲ߝߟߊ ߟߊ߫، ߓߎ߬ߦߌ߬ߞߘߎ (ߕߏ߰ߕߍ߬ߡߙߎ߬ߣߍ߲) ߞߌ߬ߘߌ߲ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߎ߬ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߞߓߊ߬ߞߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߣߊ߱ ߞߘߐ߫.ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߣߌ߫ ߝߎߣߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߺߴߦߋ߲߬، ߥߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌߛߌ ߞߣߐ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߣߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎ߬ߣߎ߲߬ߞߏ ߞߘߎ߬ߡߊ ߝߎߣߎ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ :

ߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌߡߌ߲ ߠߊߞߐߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߘߎ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߣߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߜߍ߬ߡߍ ߡߌ߲߬ ߠߺߴߌߞߘߐ߫. ߣߌ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ ߞߊ߬ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲ ߓߊߦߌ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߣߐ ߘߐ߫، ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߥߟߊ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߟߊ߫، ߖߌ ߘߏ߫ ߘߺߴߛߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲ ߘߏ߫ ߖߎ߭ ߛߌ߰ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߘߌ߯ߘߊ (ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ) ߞߟߊ߬ߡߦߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐߘߌߡߌ߲ ߌߞߏߡߌ߬ ߞߣߐߓߏߙߌ (ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߛߙߏ߬ߟߌ ߘߐ߫). ߖߍ߲߬ߖߌ߬ ߔߏ߲ߔߏߘߏ߲ߦߊߣߍ߲ ߘߺߴߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲ ߡߛߐ߫ (ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߲). (ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߝߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲). ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߝߊ߬ߛߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ (ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߎ߬ߣߐ߰ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߣߍߡߣߍ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߝߊߙߊ߲ߛߓߊߟߌ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߣߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߒ߬ ߧߺߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߖߍ߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߘߓߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߡߛߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߝߊ߬ߛߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߞߏ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ ߦߋ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߖߍ߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߎ߯ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎ߬ߣߎ߲߬ߞߏ ߞߊ߲ߞߋ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߞߟߊߞߟߊߦߊ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߺߴߛߋ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߡߏߙߓߊ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.