ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߛߊ߲ߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Measured physical quantityinformation entropy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߕߊ߬ߣߍ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߊߟߌ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߜߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߘߍ ߞߣߍ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߦߋ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߲߬߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߫ ߘߐ߯.

߁-ߢߊ߲߯ߕߊ߲ߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊ߲߯ߕߊ߲ߘߐ ߦߋ߫ ߝߍ߲߲ߕߍߙߍ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߀ ߥߟߊ߫ ߁(ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫) ߞߊ߬߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߓߊߖߎ ߘߌ߫.

߂-ߦߟߍ߬ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߃-ߝߍߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߄-ߛߋ߰ߘߋ߬ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߅-ߝߊ߯ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߆-ߛߊ߬ߦߌ߬ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߇-ߓߏ߲߬ߣߏ߲߬ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߈-ߛߊ߯ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߉-ߡߣߐ߬ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߀-ߜߘߋ߬ߞߕߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]