ߕߙߌߓߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߕߙߌߓߊ߲߫ ߦߋ߫  ߓߌ߲ߦߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߬ߡߊ ߓߊ߫ ߘߏ߲߬  ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߍߘߍ߲߸ߕߟߋ߬ߡߊ ߓߊ ߛߋ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߸ ߞߎߛߣߍߟߊ߫ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߫ ߥߊ߭ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߐߙߐ߲߫ ߕߎ߲߭ߘߐ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߫ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߢߐ߲߯ߘߐ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߊ ߞߐ߯ߟߐ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߞߟߊߦߊ ߘߌ ߘߊ߲߬ ߞߎ߫ ߟߊ߫. ߓߊߛߌߦߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫  ߓߊߛߌߦߊ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ߫…