ߓߐ߰ߝߍ߬ߞߊ߲߬ ߣߐ߬ߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߐ߰ߝߍ߬ߞߊ߲߬ߣߐ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫߸ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߦߋ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߥߟߏߒߘߐߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߘߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߱ ߟߎ߬ ߜߛߍߛߍߦߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߏߒߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫. ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫߸ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲(ߓߟߏߣߐ ߓߐ߰ߝߍ߬ߦߊ ߦߙߍߞߍߟߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߢߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐߝߟߌ %߁߀߀ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߦߋ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߏ߬ ߕߍ߫، ߓߌ߬߸ ߞߌߢߍ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߊ߫ ߛߋߞߏ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߥߟߏߒߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌߦߊ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫߸ "ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߕߐߟߊ" ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ "ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߕߌ߮" ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌߢߍߘߐߕߍ߯ߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߊߢߌߣߌ߲߫ ߦߏ߫ "ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߕߌ߮" ߟߎ߬߸ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊ߬، ߋ߯߹ ߊ߲ ߧߋ߫ ߥߊ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߢߍߙߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߛߐߞߛߐ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߘߐߓߐߟߌ ߞߍߕߐ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߟߊߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߘߐ߫، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߕߍߡߊߞߊ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߦߋ߫.