ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫
ߛߏ, ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊBiankouma Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Biankouma Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߇°߄߄′߀″N ߇°߃߇′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫ ߕߐ߲ߜ߳ߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߘߌߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ߙߋ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫[߁].

ߊ߬ ߛߏ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ߬ ߖߌߦߊߘߐ ߓߊߛߌߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߥߊ߫ ߘߐ߲ ߠߎ߬. ߛߊ߲ߜߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߝߊ߬ߛߏ ߔߊߙߞߌ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߊߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫.

߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߇߁߄߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫:

ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߫ (߁߇߉߂߂) ߓߌߦߋߕߐ߲ߘߌߦߋ߫ (߈߉) ߘߍ߲ߜ߭ߎߍ߲߫ (߂߀߂߀) ߘߌߦߏ߫ (߁߇߀߇) ߝߐ߲ߘߋߔߌ߬ߟߋ߬ (߉߂) ߜ߭ߊ߲߫ ߁߭ (߂߀߅߂) ߜ߭ߊ߲߫ ߂ (߁߉߃߂) ߜ߭ߏߜ߭ߏ߬ߥߍ߲߫ (߇߄߅) ߜ߭ߎߥߛߋߛߏ߫ (߈߃߈) ߜ߭ߎߋ߲ߝߌ߲߬ߛߏ߫ (߂߉߇) ߞߓߊߞߎ߬ߡߊ߲߫ (߂߈߃߂) ߟߋߡߊ߫ (߈߄߆) ߕߋ߫ (߇߅߂) ߓߌ߬ߟߊߜ߭ߎߍ߲߫ (߁߇߆߀) ߘߎߥߋ߫ (߁߆߁߃) ߜߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ (߃߂߆߃) ߜߐ߲߬ߓߋߟߏ߫ (߃߁߄߃) ߜߐ߲߬ߓߋߟߏ߫ ߂߲ (߁߈߅) ߞߊ߲ߕߊ߬ (߆߂߄) ߡߊ߲ߜ߭ߎߍ߲߫ (߂߃߁߂) ߛߏߞߎߙߟߊ߫ (߂߆߅) ߞߊ߲ߘߐߔߌߟߋ (߁߅߃߃) ߦߋߜ߭ߏߟߋ߫ (߉߄߁) ߦߙߎߜ߭ߎߍ߲߭ (߉߁߆) ߖ߭ߎߖ߭ߎߛߏ߫ ߁߭ (߉߀߀) ߖ߭ߎߖ߭ߎߛߏ߫ ߂߲ (߄߁߇) ߖ߭ߎ߬ߥߊ߭ߢߍ߫ (߂߆߈)

ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߦߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߬ ߛߏߕߌ߯ߟߊ߫

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߌߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ (enwiki) ߟߋ߬ ߡߊ߬