ߒߞߏߞߏ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߒߞߏߞߏ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ


﴿﴿ ߒߞߏߞߏ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ﴾﴾

ߦߟߌߡߍߕߌ߯(ߣߍߡߊߕߌ߯) ߞߏߢߎߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ ߣߌ߫ ߘߐ߯ߦߊߡߊ߲߫ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬،ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߗߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߙߊ߬ߞߌ ߟߊߣߊ߬ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫، ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲،ߓߊ߸ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߍ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫،ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫،ߣߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߲ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߘߐߟߐ߲߫ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߬ߣߊ ߘߐ߫. ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߘߌߣߍ߲ ߡߌ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫،ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏߞߏ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ߫ ߞߎ߲߭ ߝߟߍ߫:

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߐ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫، ߓߊ ߘߎߢߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߢߊ߬ ߘߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߛߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫،ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߞߢߊ߬ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫،ߏ߬ ߦߋ߫

(ߡߊ߰ߙߌ) ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߴߏ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫،ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬(ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ) ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߟߊ߫߸ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬)(ߓߛߍ) ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߙߋߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߅߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬(ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ) ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫(ߔߏ߲ߞߌ߲) ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߍ߫ ߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲߫߸ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬(ߛߊ߯ߣߊ) ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߘߐߡߙߌ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߊߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬(ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ) ߞߊ߬ ߒߞߏ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߐ߫ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫(ߤߌߣߟߊ) ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߊ߲ ߛߌߡߊ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬(ߞߘߊߓߊߟߌߟߊ) ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬(ߛߐߟߌߟߓߊ) ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߊ ߝߐ߫، ߓߊ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߥߙߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸(ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲) ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߏߦߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬،ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߐߡߙߌ߫ ߟߊ߫،ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬(ߘߊ߲߬ߞߐ߯ߛߌ) ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲߫߸ ߓߊߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬(ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ) ߝߏ߬ ߞߘߊߎ߫،ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߒߞߏߝߐߘߎ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮(ߡߊ߰ߙߌ) ߞߊ߬ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߏ ߟߊߕߍ߰ ߓߊߕߍ߫ ߟߋ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬(ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲) ߕߊ߲߬ߘߏ߬߸ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬(ߤߌ߲ߓߊ߮) ߟߊ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߏ߬ ߘߐߟߐ߲ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫،ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߘߎ߰ ߂߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫،ߒ߬ߞߊ߬(ߞߊ߯ߣߌ߲ߒߞߋ) ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߟߊߖߌ߰ ߟߵߏ߬ ߞߏߢߊ ߞߘߐ߫،ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬(ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ) ߕߊ߲߬ߘߏ߬߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬(ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ) ߜߟߌߦߊ߫،ߞߵߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߐߞߟߏ ߞߍ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬،ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߕߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫،ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬(ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ) ߛߊ߲ߞߎߟߋߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߣߐ߰ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫، ߓߊ(ߘߐ߬ߥߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ) ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߥߟߏߛߟߎ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߘߐߞߕߌߕߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ (ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ߬ߟߊ) ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߒߞߏ߬ߟߊ߫ ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬(ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮) ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ߒ߬ߞߏ߬ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫،ߏ߬ ߦߋ߫(ߓߍ߬ߛߍ) ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫،ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬(ߟߊ߬ߕߍ߰ ߡߊ߯ߙߌ) ߟߊ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߏ߬ ߘߐߟߐ߲߫،ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬(ߝߟߐ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲)ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫(ߥߊߛߏߟߓߊ ) ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߐ߬ ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬، ߤߊ߲߯ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߥߟߏ߬ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫. ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬(ߞߟߋ߬ߓߊ) ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߓߊߕߍ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬(ߡߐߡߐߒߕߋ) ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߣߊ߫ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ ߞߍ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬،ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߕߍ߫ ߝߎߟߊ߫ ߛߏ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߒ߬ߞߊ߬(ߢߌ߬ߡߊ)ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߒ ߡߊ߫ ߖߊ߰ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߦߌߟߊ߫ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌߘߐߘߌߦߊߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫،ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬(ߟߊ߬ߓߊ߲)ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߸ߒߞߏ ߢߊߦߋߓߊ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߢߊߦߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬(ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ) ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߓߌߣߊ߰ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߗߡߍ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߒߞߏߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫(ߘߊ߲ߠߌ߲ߓߊ߮) ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߡߙߌ߫ ߟߊ߫.

ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߞߝ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߮.

. .