ߏߔߌ߲ ߘߕߊ ߘߏ߲߬ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߏߔߌ߲ ߘߕߊ ߘߏ߲߬ߘߊ
collection, ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬, document repository
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲data portal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߡߊ ߓߊߖߎߡߊopen data ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊopen data portal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏߔߌ߲ ߘߕߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ data.gov ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ data.gouv.fr ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߊ ߘߌ߫߸ data.gov.gn ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊ ߘߌ߫.

ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߏߔߌ߲ ߘߕߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫. ߏߔߌ߲ ߣߏߥߑߟߋߘߖ ߝߐ߲ߘߋߛ߭ߐ߲߫ (open knowledge foundation) ߓߘߊ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ CKAN ߣߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ Etalab ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ udata ߛߌ߲߲߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߟߎߞߑߛߊ߲ߓߎߙߜ߭ ߟߊ߫ ߏߔߌ߲ ߘߕߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊߓߊ߯߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߖߊ߬߬ߥߏ ߝߣߊ߫ ߢߊߓߐߟߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߢߊߓߐߢߊ ߡߍ߲ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߊ߫ Opendatasoft.

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊߞߏ:ߓߟߏߡߟߊ ߘߏ߲߬ߘߊ

ߞߙߊߞߏ:ߓߟߐߟߐ ߘߏ߲߬ߘߊ