ߌߛߑߡߊߦߍߟ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߌߛߑߡߊߦߍߟ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ ߥߟߏߘߊ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߂ / ߁߉߈߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ﴿ߖߌ߬ߣߍ߬﴾ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫

ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏߡߣߌߞ ߛߌߞߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߘߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߙߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߌߔ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߛߋߟߊߞ ߊߖ߭ߊߞߑߛߌߦߏ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߴߏ߬ ߜ߭ߊ߬ߛߋߟߊߞ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߘߐ߫ ، ߞߐߙߑߛߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߈ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߂ ߘߏ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߉ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߌߛߑߡߊߦߍߟ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Ismaël Bangoura ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Ismael ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌBangoura ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1985 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialityforward ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ2003 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sport number3 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫2006 Africa Cup of Nations, 2008 Africa Cup of Nations, 2012 Africa Cup of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.ismael-bangoura.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏ߬ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲ߛ ߞߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߎ߬ ߁߃ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߝߣߍߣߌ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߀߄ - ߂߀߀߅.

ߊ߬ ߥߟߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߭ ߡߊ߲ߛ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊߙߑߕߋ ߸ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߆ ߘߏ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߂߆ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߟߌߜ߭ߌ ߁߭ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߓߟߏߓߘߍ ߛߋ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌߦߊ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌߦߟߊ ߝߙߋߘߋߙߌߞ ߤߊ߲ߕ ߦߋ߫ ߝߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߓߘߍ ߓߐߟߐ߲ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬....

ߊ߬ ߟߊ߫ ߎߞߙߍ߲ߣ ߕߊ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߂ / ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߸ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߁߁ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ﴿ ߛߑߕߊߘ ߙߋ߲ߣߍ ߍߝ߭. ߛߋ.﴾ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߖߊ߬ߣߌ߲ ߞߘߐ߫....

Nouveau départ exotique et conflit avec la FiFa[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂ ߂߀߁߀ ߠߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߫ ߋߡߌߙߊ ߊߙߊߓߎ ߎ߳ߣߌ ، ߊߟߑߣߊߛ ߘߎߓߊߦߌ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߏ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߝ߭. ߛߋ. ߣߊ߲ߕ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ، ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߏ߲߬ ߛߘߍ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߄߲ ߠߋ߬ ߟߌߜ߭ߌ ߂߲ ߘߐ߫.....

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߆ - ߂߀߁߅ ߕߍߟߊ ߞߘߐ߫ ߸ߌߛߑߡߊߦߍߟ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ ߞߊ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߄߇ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߁߁ ߘߏ߲߬ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ ߕߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߐ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐߟߊ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߅ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߘߓߐ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍ ߝߍ߬ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߇ / ߂߀߀߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߕߏߜ߭ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁- ߀. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߌߖ߭ߌߔߕߌ ߸ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߯ߦߊ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߃ ߘߐ߫ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߓߍ߲߬ ߕߊ߲ߞߏ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ ߝߟߐߡߊ ߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߉ ߂߀߀߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߊߔߑߝ߭ߍߙ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߄ - ߀ ، ߏ߬ ߘߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߀߈ ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߭ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߠߊ ߕߋߙߌߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߁ / ߂߀߀߈. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߘߊߘߌ ߞߏߛߓߍ߫ ߆ - ߀.

ߕߟߋ߬ ߘߡߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ.

ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߄ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎ ߁ ߘߏ߲߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߟߋ߬ ߕߏߟߏ߲ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߄߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲ߓߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߁߀ ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߕߎ߬ ߅ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߓߙߊߘߓߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߃ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߌߓߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߄ - ߀ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߂߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߁ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߌߓߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߋߣߌߦߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߌߞߐ߫ ߕߎ߲߯.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߁߂ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߘߊߜ߭ߊߛߑߞߊߙ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫.

߂߀߁߂ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊߟߌ ߃߲ ߠߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߕߍߕߎ߲ߧߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߬ ߠߌ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߓߙߊߘߓߐ ߃ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߟߴߏ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐߛߑߥߊߣߊ ߘߊ߬ߘߴߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߌߞߏ ߁ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߢߐ߲߮ ߣߊߓߌ ߛߎߡߊ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߏ߲߬. ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߁ ، ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߁ ، ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߁، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߠߌ߲ ߝߟߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߌߛߑߡߊߦߍߟ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߙߊ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߏ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߅ / ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߂ - ߁.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߘߍ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߗߊߘ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߁߅ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߟ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߏߘߊ߫ ߁ - ߂. ߊ߫

ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]