ߊ߲ߘߙߋ߫ ߙߋߓߎߛߊߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊ߲ߘߙߋ߫ ߙߋߓߎߛߊߛ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊ߲ߘߙߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1838 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊCachoeira ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1898 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊFunchal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߖߘߍ߬ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Antônio Pereira Rebouças ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Antônio Pereira Rebouças Filho ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߔߕߏߞߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߔߕߏߞߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, railway engineer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊAfrican Brazilians ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߲ߘߙߋ߫ ߔߍ߲ߕߏ߫ ߙߋߓߎߛߊߛ (߁߈߃߈-߁߈߉߈) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ ߟߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߋߥߎߣߍ߲ߞߋߥߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ. ߖߊ߰ߕߙߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊߤߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߔߌߦߍߙ ߂߲ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߙߋߓߎߛߊߛ ߣߊ߬ ߙߌ߬ߦߏ߫ ߘߋ߬ ߗ߭ߣߊߙߌߦߏ߫ ߖߌߞߏ߫ ߝߙߋߞߋ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߞߎߓߋߘߦߊ ߟߊ߫. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߣߴߊߙߑߗ߭ߊ߲ߕߌߣ ߣߌ߫ ߔߙߊߜ߭ߎߥߋ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌߞߘߐߡߎ߮ (torpille) ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛ߭ߊߘߏ߫ ߘߋ߬ ߊߛߌߛ ߣߌ߫ ߏߟߊߝ߭ߏ߫ ߓߌߟߊߞ ߟߎ߫߸ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߙߋߓߎߛߊߛ ߦߋ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߕߟߊߒߕߍ ߞߙߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߘߊߓߌߟߊ ߝߏ߲߬ߘߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߁߈߈߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߖߐ߲߬ߧߊ ߛߌ߬ߣߊ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߏߊߞߎߌ߲ߡ ߣߊߓߎߞߏ߫ ߣߌ߫ ߖߏߛߋ ߘߏ ߔߊߕߙߏߛߌߣߌߏ߫ ߟߎ߫.ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߡߛ߭ߊߘߏ߫ ߘߋ߬ ߊߛߌߛ ߣߌ߫ ߏߟߊߝ߭ߏ ߓߌߟߊߞ ߟߎ߫߸ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߙߋߓߎߛߊߛ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߙߋߓߎߛߊߛ ߞߊ߬ ߔߌߦߍߙ ߂߲ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߌ߰ ߟߌߛߑߓߐ߲ߣ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߕߊߌߡߛ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߋ߬.

ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߝߙߋߞߋ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߁߈߉߂ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߎ߳ߛ߭ߊߟ߸ ߡߊߘߙߋ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߎ߭ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߭ ߟߋ߬.