ߦߌߟߡߊ:Wp/nqo

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

[ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫]] ،ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߉ /߁߉߇߄ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ߊ߬ ߝߊ߭ (ߓߍߟߍ߲ߞߍ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫) ߸ߊ߬ ߣߊ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ( ߘߎߊߣߌߡߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫) ߲ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ (ߋ߬ߞߐߟ) ߘߐ߫ ߁߉߈߁ ߟߊ߫ ߸ߓߏ߲ ߁߀߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߓߐ ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߜߍߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߟߐ ߘߌ߫﴿ ߛߔߋ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߝߎ߫ ﴾ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ /߁߉߉߇ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߇ ߦߋ߫ ߣߊ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ (ߗߍ߭ ߃ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߄) ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߅ ߘߐ߫ ߸ ߝߘߎߡߊ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߏ߫ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߎ߬ߙߋߞߊ߬ߡߊ߫ ،ߘߋ߲ ߃ ،ߗߍ߭ ߂ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߁ ߸﴿ ߓߐ ߘߎ߮ ﴾ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ ߘߊ߫ ߘߌߛߊ߲߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫ ،ߞߟߎ߬ߞߙߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߋߞߎ ߣߌ߫ ߝߛߊߖߣߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߕߎߝߌ߲ߣߊߜ߭ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߍ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߘߌ߫ ߸ߓߊ߯ߙߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߃ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߍ߮ ߟߊߞߟߏߞߟߏ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߓߙߋ߬ߡߊ߬ߜߍ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ ߛߓߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߀ /߃߲ /߁߅ ߸ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ﴿ ߒߝߦ ﴾ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߸ߦߋߟߋ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ߘߊ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ߒߞߏ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߥߣߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߸ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߅ /߂߀߁߈ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߧߋ߫ ( ( ߁߁߃)) ߘߐ߫ ߸ߛߌ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ ߟߊߟߐ߲ߠߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߟߐ߫ ،ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲߫ ߦߴߌߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߥߟߌߟߌ߫ ߞߊߡߊ߬ ߸ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߅ /߂߀߁߈ ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߄ ߞߊߙߏ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒߞߏ ߟߊߝߛߊߓߊ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߸ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߖߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬

ߞߐߜߍ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊߛߋߢߊ߫ ߝߏߌ߫ ߕߍ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬.