ߥߞߌ-ߔߘߋߞߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ߒ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߞߋߕߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߘߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ߟߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߬ ﴿ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߐ߫ ߘߌ߫﴾ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߧߴ ߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߬ߣߍ߲ ߝߐ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߣߌ߬ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ، ߒ ߧߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߣߌ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߘߏ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߓߊߏ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫߫ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߐ߬ ߞߊ߲ ߝߐߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊߟߋ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߍ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎߣߎ߲ ߘߌ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬.ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߱ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬...،