ߤߙߍߡߊ߬ߞߐߣߐ߲߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߤߙߍߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ /ߣߏ߯ߙߊ-ߤߙߍߡߊ߬ߞߐߣߐ߲߫/ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ ߛߓߏߟߏ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߬߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߬ߓߊ߬ߡߘߎߦߊ߫ ߞߊߓߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߖߊ߬ߡߎ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫  ߦߋ߫ ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߏ߬߬ ߟߎ߫߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬߸ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߞߋߕߊ߬،ߞߊ߬ߡߙߊ߬

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߖߘߌߣߍ߲ ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߤߊߟߌ߬ ߛߏߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߐ߮߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬،ߏ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߜߏߦߊ ߞߏߛߓߍ߫،ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߐߟߌ߫ ߛߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߺ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏߦߌߘߊ߫،ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߛߍ߬ߣߍߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬߬،ߘߊ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫  ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬،ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫  ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫