ߡߟߋߞߎߦߊ wp/nqo

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߣߴߊ ߟߊ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߛߟߊߕߌ߮ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߢߊ߬ߕߊ ߟߎ߬

ߖߐ ߛߞߎ

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬

ߊߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߢߍ߫ ߊ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߡߊ߬

ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬

ߞߊ߬ߓߌ߯ ߒ ߝߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߘߊ߲ ߟߏ߲ߓߊ ߡߊ߬

ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߓߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߡߊ߬

ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߖߐ ߞߴߌ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬

ߢߐ߲߮ ߝߏ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߒ ߣߍߡߊ߫ ߡߊ߬

ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫

ߖߐ ߣߌ߬ߣߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߧߐ߲߲߲߲߲߮ ߝߏ߫ ߝߋ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬

ߊߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߢߍ߫ ߊ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߡߊ߬

ߖߐ ߣߌ߲߬ ߣߍߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߡߊ߬

ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊ߬

ߖߐ ߣߌ߲߬ ߣߍߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߝߎߙߋ ߓߘߍ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߬

ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߏߦߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬

ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߴߊ߲ ߠߊ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ

ߞߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍߕߊ߫ ߘߌ߫.

ߘߋߞߋ߬ߘߋ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߣߌ ߝߍ߬ ߦߴߊ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߣߌ ߊ߬ ߛߊߞߍ߫

ߘߋߞߋ߬ߘߋ߲߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߛߎߡߊߏ߬ߙߏ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡ. ߡ. ߡ. ߛߌ߲߬ߝߏ߲.