ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߞߟߊߓߍ߲ (߂߀߂߂)

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߞߟߊߓߍ߲
ߞߟߊߓߍ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߡߊߙߌߦߔߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߇°߇′߅߀″N ߃߇°߃߃′߅߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߂߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 2022 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߘߓߊ߬ߕߊ 2022 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://www.twitter.com/Maxar/status/1501630980930609160 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߥߟߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߘߟߊߛߌ߰ ߦߋ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߊ߲߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߄ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߖߙߎߡߎ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߡߌߘߊ ߝߍ߬߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߏ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߡߞߊߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߘߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߐ߱ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߮ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫.

ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߘߍߞߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߌ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߙߐ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߏ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߌ߭ ߡߊ߬ ߊߖ߭ߐߝ߭ ߞߐ߰ߖߌ ߝߍ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߡߊߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ «ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߞߐ߰ߖߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫» ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߘߎߢߊ߫ ߕߐ߭ ߓߟߏ߫; ߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߍ߬߸ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߙߌߡߋ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߲ߓߊߛ (ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߘߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫) ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ (ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߬).

ߣߍ߰ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߦߌߟߊ (ߣߍ߰ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߘߊ) ߘߏ߫߸ ߜߊߞߌߟߊߘߊ߲ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ (ߦߏ߫ ߊߖ߭ߐߝ߭ߛߑߕߊߟ ߣߌ߫ ߌߟߌߗߊ߫ ߟߎ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߕߊ ߟߎ߬߸ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߦߋ߫ ߜߊߞߌ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߛߟߋߞߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߝߍ߬ ߝߣߊ߫ ߦߙߐ߫ ߓߏߟߏ߲ߓߐߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߘߊ߲ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊߙߌߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߊߞߌ߫ ߟߊߝߏߦߌ ߘߐ߫߸ ߞߋ߬ߡߎ߲ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫) ߘߐ߫߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ ߣߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߝߊ߲ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߁߇߀ ߡߊߜߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊ߲ߡߊߟߏ߫ (ߓߌߟߋ «blé») ߞߏ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߌߡߋ߫ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫.

ߘߐ߲ߓߊߛߌ߫ ߞߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߡߊߙߌߦߔߏߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ ߝߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߓߏ߰ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߘߐ߲߬ߓߊߛ ߦߙߐ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߛߣߍ߫. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߌߝߙߌ߫ ߕߊߕߌߦߣߊ߫ ߞߊߛߑߕߎߋߝ߭ߊ-ߗ߭ߊ߲߭ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ «ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ߬ ߛߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߊ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.»

ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌߣߊ (ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߄-߂߅) ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߘߐߝߏߘߏ߲߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߄ ߡߊ߬.

ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߫ ߣߌ߫ ߜߙߋ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߖ߭ߐߝ߭ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߅ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߝߍ߬. ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߝߍ߲߬ߝߍ߲߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ߠߊ߫ ߛߴߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߆ ߡߊ߬߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߜߟߍ߬ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߜߙߍ߬ߞߌ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߁߀ ߠߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߆ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߛߊߙߑߕߣߊ߫ ߞߊ߬ ߥߐߙߐ߫ ߝߊ߰ ߓߎߤߊߛ ߕߏ߯ߘߊ ߟߊ߫.

ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߕߌߢߍߟߌ ߘߏ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߘߊߓߊ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߞߊ߲߬. ߝߊ߲߬ ߘߐ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬߸ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߙߌߡߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߊ߲߬ ߞߍߙߑߛߐ߲߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬.

ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߛߌ߰ ߞߏ ߘߌ߫. ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߡߌ߬ߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐߞߟߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߊߖ߭ߐߝ߭ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߍߕߎ߲߮ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍߙߑߛߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߙߌߡߋ߫. ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߝߙߏ߬ߕߏ߬ߓߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߝߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫.

ߢߎߡߍ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߛߏߞߣߐߟߊ ߡߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߢߎߡߍ߫ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߕߍ߱ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߘߋߣߌߛ ߔߎߗߌߟߌ߲ߣ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߝ߭ߏߟߑߣߏߝ߭ߞߊ߫ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐߜߍߘߍ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߌߞߐߕߎ߲߯ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߎߘߍ߫ ߘߡߊߘߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߊߡߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫.

ߕߙߊߓߊ ߂߈ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߏߕߌ߯ ߝ߭ߊߘߌߡ ߓߏߦߑߗߋ߲ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߍߛߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬. ߞߏ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫߸ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߖߌ ߣߌ߫ ߢߎߡߍ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߕߙߊߓߊ ߃ ߡߊ߬߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߟߊߝߏ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝ߭ߌߣߏߜ߭ߙߊߘߑߣߏߦ ߡߙߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߙߑߕߣߊ߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߏߘߑߦߊߣߏߦ ߟߎ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲߭ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫.

ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕ-߇߂ (T-72) ߘߏ߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߛߏ ߞߣߐ߫

ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߛߏߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߄ ߣߴߊ߬ ߅ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߏ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߓߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

ߕߙߊߓߊ ߉ ߡߊ߬߸ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߓߊ߬ߓߊ߬ߛߏ ߘߐߝߏߘߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋߣߍ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߝߣߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߆߸ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫. ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫߸ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߇ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߖߐߞߌ߫. ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߌߙߌ߲ߕߊߥߏߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߓߐߟߌߞߏ ߘߐ߫. ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ߫-ߞߎߘߊߣߍ߲ ߊߖ߭ߐߝ߭ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߞߐ߫. ߕߌ߲߬ߕߐ߫ ߖߐߞߌߣߍ߲ ߡߍ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝ߭ߟߏߘߌߡߌ߯ߙ ߖ߭ߍߟߍ߲ߛߑߞߌ߫ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ «ߛߌߟߛߊߟߌ» ߞߍ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߝߊ߬ߘߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߙߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߘߛߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߎߕߎ߲߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߐ߱ ߞߏߛߐ߲߬.

ߛߌ߰ߘߊ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߁߁ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߁,߅߈߂ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߛߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ ߦߙߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߙߊߓߊ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߁߀ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߑߕߊ߲ߣ ߛߎ߬ߟߋ߬ߌߡߊߣ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߣߌ߫ ߕߙߎߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߡߊߌߟ ߤߊߛߌߏߜ߭ߑߟߎ߫ ߓߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏߘߏ߲ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߇߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߏߞߐߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߕߙߊߓߊ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߌ߰ߘߊ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߂,߁߈߇ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ ߞߎߣߊ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߛߌߟߌ߫ ߂߂ ߟߎ߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߊ߬.

ߕߙߊߓߊ ߁߄ ߡߊ߬߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߛߌ߰ߘߊ߮ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߫ ߁߆߀ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߡߐ߰ ߃߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߖ߭ߊߔߏ߬ߙߌߖ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߂߅߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߓߐ ߏ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫ ߖߌ߰ߖߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߡߊߛߐ ߕߐ߲߬ߕߐ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߓߍߙߑߘߌߦߊ߲ߛߑߞߌ߫ . ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߁߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߘߊ߫; ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߄߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߓߐ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߡߐ߰ ߂߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖ߭ߊߔߏ߬ߙߌߖ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬.

ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߐߝߍ߬߸ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߞߏ ߓߐ߬ߣߐ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߃߅߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߛߏ ߘߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߙߍߞߙߍߣߌ߲ߦߟߊ߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߝߊߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߫ ߞߏߖߊ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߬ߖߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߓߏ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫.

ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߙߍߞߙߍߦߟߊ߫ ߞߌߦߍߝ߭ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߊ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߏ߬ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߋ.ߊ.ߊ ߈߲ ߝߊ߲߬ߓߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍߙߑߛߐ߲߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߣߌߞߏߟߊߌߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߘߐ߲ߓߊߛ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߞߵߊ߬ ߞߏ ߕߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߛߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߟߏ߫: ߞߊ߬ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߘߎ߲ߡߊߟߌ ߕߏ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߞߛߊ߬ߓߌ ߓߟߏߟߊ߫߸ ߖߌ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߙߎ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫.

ߕߙߊߓߊ ߁߆ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߊ߬ ߝߏߘߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߋ߬ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߓߙߊߘߐߦߊ ߓߙߊߓߐ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߭ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߏ߲߭ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߟߏߞߎ߲ߓߊ߫ ߜߍߡߊ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ «ߘߌߣߍ߲» ߠߎ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߓߌߟߏ߲ (ߖߎߡߊ߫) ߕߙߊߓߊ ߁߈ ߡߊ߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߓߙߊߘߐߦߊ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߁߆ ߡߊ߬. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߣߐ߬ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߊߖ߭ߐߝ߭ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫.

ߕߙߊߓߊ ߁߉ ߡߊ߬߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߟߋߞߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ ߘߊߞߘߐ߫: ߛߍ߬ߘߏ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߏ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߌ߲߬ߘߊ ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߔߋߎ߫߸ ߓߊ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߝߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߊߞߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߊߖ߭ߐߝ߭ߛߑߕߊߟ ߝߣߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߊߖ߭ߐߝ߭ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߫ ߦߌߟߊ߫ ߟߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߦߋ߲߬ ߠߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߘߐߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫.

ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߟߌߗ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߞߍߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߓߟߏ߫.

ߕߙߊߓߊ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߛߏߕߌ߯ ߝ߭ߊߘߌߡ ߓߏߦߑߗߋ߲ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏ ߘߟߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߦߙߌߞߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߐߘߍ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߡߐ߰ ߁߆߀߀߀߀ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߛߏ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߖߌ߫ ߞߏߖߊ ߣߌ߫ ߢߎߡߍ߫ ߞߏߖߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ߫߸ ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߢߍߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋߟߌ ߡߊ߬ ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߓߙߊߘߐߦߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐߝߏߘߏ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߕߙߊߓߊ ߁߆ ߡߊ߬. ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߙߌ߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߍߛߌ߬ߞߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߊߦߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ ߞߟߏߡߏߦߛߑߞߌ߫ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߛߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ (ߡߊߙߌߦߏߔߐߟ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫) ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂ ߡߊ߬߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߍߛ.ߓߋ.ߎ߳ (SBU) ߓߏ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߝߋߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߖߌ߲߬ ߞߣߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊߖ߭ߐߝ߭ߛߑߕߊߟ ߣߌ߫ ߌߟߌߗ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߋ߲߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߟߊߞߘߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߥߙߍߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߜߏߡߊ߲߫ ߞߊߕߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊߖ߭ߐߝ߭ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߡߊߙߌߦߔߏߟ ߞߌ߲߬ߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬.