ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߤߊߞߍ

Jump to navigation Jump to search
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫  
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߙߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߤߊߞߍ ߦߌ߬ߘߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ 1997kB (ߞߎߡߊ߫ | ߓߟߏߡߊߜߍ߲)

Implicit member of: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߬ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߢߊ߬ ߓߘߍ

ߞߍߞߏ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߊ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.