ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߓߟߏ߫߸ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߸ ߞߐߜߍ߸ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߸ ߥߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ID

Jump to navigation Jump to search

ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ (ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߘߌ߫),ߞߐߜߍ (ߦߋ߫ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ID ߥߟߊ߫ ߞߐߜߍ ID ߘߌ ߞߊ߲߬), ߞߐߜߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߦߋ߫ (ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߟߊ߬ ߦߙߌߞߊ ID ߘߌ ߞߊ߲߬), ߥߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߦߋ߫ (ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ID ߘߌ ߞߊ߲߬). ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ: ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲:Redirect/file/Example.jpg, ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲:Redirect/page/64308, ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲:Redirect/revision/328429, ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲:Redirect/user/101, ߥߟߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲:Redirect/logid/186.