ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߊ߬.ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫ ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬.

ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬

ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬.