ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߞߐߜߍ ߛߙߍߘߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߫. ߣߵߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߊ߬߸ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬.

ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬

ߘߐߜߍ߫ ߛߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬.