ߞߐߜߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߫

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߄߅, ߂߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Databox‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߁߈߄ ߘߐ߫)
 2. ߞߙߊߞߏ:Databox‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߁߈߃ ߘߐ߫)
 3. ߞߙߊߞߏ:Babel:nqo‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߃߇ ߘߐ߫)
 4. ߞߙߊߞߏ:Infobox Subdivision administrative‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߉ ߘߐ߫)
 5. ߞߙߊߞߏ:Infobox Ville‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߆ ߘߐ߫)
 6. ߞߙߊߞߏ:ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 7. ߞߙߊߞߏ:Mod‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 8. ߞߙߊߞߏ:Babel‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 9. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Arguments‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 10. ߞߙߊߞߏ:Main other‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 11. ߞߙߊߞߏ:AccueilCadre‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 12. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:No globals‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 13. ߞߙߊߞߏ:ߞߎߡߘߊ߫ ߢߌߡߊ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 14. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Message box/configuration‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 15. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Message box‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 16. ߞߙߊߞߏ:ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 17. ߞߙߊߞߏ:ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 18. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Documentation/config‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 19. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Documentation‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 20. ߞߙߊߞߏ:ߟߐ߲ߞߏ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 21. ߞߙߊߞߏ:ߟߏ߲ ߞߎߡߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 22. ߞߙߊߞߏ:ߟߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 23. ߞߙߊߞߏ:Rand‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 24. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Check for unknown parameters‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 25. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Yesno‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߂ ߘߐ߫)
 26. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Arguments/doc‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 27. ߞߙߊߞߏ:ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ: ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 28. ߞߙߊߞߏ:ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߊߙߊ߲‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 29. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:No globals/doc‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 30. ߞߙߊߞߏ:ߞߣߊߘߊ߫ ߕߐ߮‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 31. ߞߙߊߞߏ:ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߘߊߞߎ߲‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 32. ߞߙߊߞߏ:ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 33. ߞߙߊߞߏ:რეკლამა‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 34. ߞߙߊߞߏ:ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߞߌߞߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 35. ߞߙߊߞߏ:ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߝߎ߲ߘߟߌ ߥߎ߬ߛߎ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 36. ߞߙߊߞߏ:Interwiki redirect‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 37. ߞߙߊߞߏ:2-Babel:nqo-fr‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 38. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Message box/doc‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 39. ߗߋ߬ߞߙߊߞߏ:Message box/configuration/doc‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 40. ߞߙߊߞߏ:ব্যবহারকারী পাতা‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 41. ߞߙߊߞߏ:ߞߌ߲ߜ߭ ߝߊ߰ߟߌ ߡߎߙߎ߲ߕߌ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 42. ߞߙߊߞߏ:ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߕߐ߮‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 43. ߞߙߊߞߏ:ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߐ߬ߝߐ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 44. ߞߙߊߞߏ:(:*‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 45. ߞߙߊߞߏ:ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 46. ߞߙߊߞߏ:ߞߌߘߊ߫ ߆߈߅‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 47. ߞߙߊߞߏ:ߗߍ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߍ߲߬ ߕߘߎ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 48. ߞߙߊߞߏ:ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߐ߮ ߟߎ߬‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 49. ߞߙߊߞߏ:ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߞߏߖߊ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)
 50. ߞߙߊߞߏ:ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ‎‏ (ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐߜߍ ߁ ߘߐ߫)

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫