ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߞߌ ߣߌ߫ ߢߐ߲ߕߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߁߉, ߂߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ‎‏ (߃߀߆ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 2. ߗ߭ߊߔߐ߲߫‎‏ (߂߉߈ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 3. ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ‎‏ (߂߉߈ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 4. ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫‎‏ (߂߉߂ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 5. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲‎‏ (߂߈߉ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 6. ߌߕߊߟߌ߫‎‏ (߂߈߅ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 7. ߊߝߙߌߞߌ߬‎‏ (߂߈߃ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 8. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫‎‏ (߂߈߃ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 9. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯‎‏ (߂߈߂ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 10. ߔߏߟߐ߲ߢ‎‏ (߂߈߂ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 11. ߋߙߐߔߎ߬‎‏ (߂߇߉ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 12. ߞߣߊߘߊ߫‎‏ (߂߇߂ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 13. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲‎‏ (߂߆߈ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 14. ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ‎‏ (߂߆߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 15. ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ‎‏ (߂߆߆ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 16. ߡߍߞߛߌߞ‎‏ (߂߅߉ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 17. ߘߎ߱‎‏ (߂߅߈ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 18. ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫‎‏ (߂߅߃ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 19. ߌߛߑߙߊߌߟ‎‏ (߂߄߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 20. ߕߋ߬ߟߋ‎‏ (߂߄߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 21. ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫‎‏ (߂߃߄ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 22. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ‎‏ (߂߃߃ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 23. ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫‎‏ (߂߃߂ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 24. ߜ߭ߊߣߊ߬‎‏ (߂߃߀ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 25. ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫‎‏ (߂߂߈ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 26. ߟߌߓߌ߫‎‏ (߂߂߅ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 27. ߞߊ߲‎‏ (߂߂߂ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 28. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲‎‏ (߂߂߁ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 29. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ‎‏ (߂߂߀ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 30. ߣߌߡߊߞߊߙߊ߲‎‏ (߂߁߉ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 31. ߕߟߋ߬ߓߊ߮‎‏ (߂߁߉ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 32. ߡ.ߟ.ߛ‎‏ (߂߁߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 33. ߟߐ߲ߞߏ‎‏ (߂߁߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 34. ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫‎‏ (߂߁߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 35. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫‎‏ (߂߁߅ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 36. ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫‎‏ (߂߁߅ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 37. ߤߐߞߎ‎‏ (߂߁߅ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 38. ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ‎‏ (߂߁߄ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 39. ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ‎‏ (߂߁߄ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 40. ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫‎‏ (߂߁߃ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 41. ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫‎‏ (߂߁߃ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 42. ߛߌ߰ߟߏߟߏ‎‏ (߂߁߃ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 43. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ‎‏ (߂߁߂ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 44. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ‎‏ (߂߁߁ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 45. ߖߌ߬ߣߍ߫‎‏ (߂߁߀ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 46. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ‎‏ (߂߁߀ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 47. ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ‎‏ (߂߀߉ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 48. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲‎‏ (߂߀߉ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 49. ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫‎‏ (߂߀߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)
 50. ߜߐߞߎ‎‏ (߂߀߇ ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬)

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫