ߞߐߜߍ߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߌ߲ߜ߭ ߘߐ߰ߡߊ߲ ‏[߁߁߈,߂߃߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 2. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ‏[߉߁,߄߃߇ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 3. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ‏[߈߅,߈߀߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 4. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ‏[߆߅,߃߆߆ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 5. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ‏[߆߃,߇߆߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 6. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ‏[߅߆,߄߆߇ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 7. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ߝߜߍ ‏[߄߉,߇߄߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 8. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ‏[߄߄,߁߈߁ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 9. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ‏[߄߁,߇߀߈ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 10. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߒߞߏ ߞߊ߲ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ‏[߄߀,߈߂߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 11. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ‏[߃߉,߁߁߁ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 12. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ‏[߃߇,߃߀߁ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 13. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߡߊ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬( ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߊߟߋ ߟߎ߬) ‏[߃߄,߃߈߉ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 14. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ‏[߃߄,߀߀߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 15. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ ‏[߃߃,߉߉߈ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 16. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ‏[߃߂,߇߁߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 17. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ‏[߃߁,߉߄߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 18. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘ. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ‏[߃߀,߃߂߀ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 19. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ‏[߂߉,߉߈߀ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 20. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ‏[߂߈,߅߅߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 21. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ‏[߂߇,߅߅߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 22. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߞߊ߲ ‏[߂߆,߈߇߅ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 23. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߛߏߟߊߙ ߔߞߊ߫ ߔߑߙߐߓ ‏[߂߆,߇߂߅ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 24. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߣߌߡߊߞߊߙߊ߲ ‏[߂߆,߅߇߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 25. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ‏[߂߅,߆߁߉ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 26. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ‏[߂߅,߀߁߀ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 27. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߒߞߏ ‏[߂߄,߉߁߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 28. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊ߬ߓߊ߯ߤ߭ ‏[߂߄,߅߃߇ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 29. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ‏[߂߃,߅߆߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 30. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ‏[߂߂,߇߅߉ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 31. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ‏[߂߂,߃߁߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 32. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߝߊ߬ߙߌ߲߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߝߊ߰ ߗߏ߮ ߁߉߈߅ ߠߊ߫ ‏[߂߂,߂߄߉ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 33. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߮ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ‏[߂߂,߀߅߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 34. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߊߟߑߝߊ ߓߑߟߐ߲ߘߌ߫ ‏[߂߁,߈߁߀ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 35. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ‏[߂߁,߇߃߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 36. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ‏[߂߁,߅߁߇ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 37. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ‏[߂߁,߄߃߇ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 38. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ‏[߂߁,߃߅߇ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 39. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ‏[߂߁,߃߁߈ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 40. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ‏[߂߀,߁߃߅ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 41. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ‏[߂߀,߀߉߉ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 42. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߡ.ߟ.ߛ ‏[߂߀,߀߁߅ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 43. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ‏[߁߉,߉߆߁ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 44. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߍ߬ߟߍ ‏[߁߉,߇߈߁ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 45. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ‏[߁߉,߆߂߈ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 46. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߊߟߊ߫ ‏[߁߉,߁߃߄ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 47. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ‏[߁߉,߁߃߀ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 48. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߛߊ߲߭ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ ‏[߁߈,߇߈߂ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 49. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ‏[߁߈,߇߅߆ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]
 50. (ߞߊ߬ߞߘߐ) ‏ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ‏[߁߇,߇߅߀ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬]

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫