ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈:߁߈, ߂߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߄߇ results in range #߁ to #߄߇.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. Friguiagbé ←‏ ߝߙߌ߬ߜ߭ߌ߬ߦߊ߬ߜߋ
 2. Main Page ←‏ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ
 3. Missamana ←‏ ߡߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫
 4. Moribayah ←‏ ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߫
 5. Tokounou ←‏ ߕߏ߭ߞߎ߬ߣߎ߲߬
 6. Wp/nqoߞߐߣߊߞߙߌ߫ ←‏ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
 7. Yombiro ←‏ ߦߏ߲ߓߌߙߏ߫
 8. ߌߦߊ߬ ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ←‏ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ
 9. ߎߙߋߓߌߦߊ ←‏ ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫
 10. ߎߤߘߎ߫ ߞߟߍ ←‏ ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲
 11. ߓߊ߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ←‏ ߓߊ߲߬߬ߘߊ߲߬߬ߞߋߟߋ߲߫
 12. ߓߊ߯ߥߏ߬ ←‏ ߓߊ߯ߙߏ߫
 13. ߓߊ߲߬߬ߘߊ߲߬߬ߞߋߟߋ߲߫ ←‏ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
 14. ߓߌߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊߓߊ߯ߤ߭ ←‏ ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊ߬ߓߊ߯ߤ߭
 15. ߓߣߌߞߟߟߊ߫ ←‏ ߓߣߌߞߟߊ߫
 16. ߕߋߟߌߡߟߋ߫ ←‏ ߕߋߟߌߡߟߋ߬
 17. ߕߋߟߌߡߟߋ߬ ←‏ ߕߟߋߡߟߋ߬
 18. ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ←‏ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫
 19. ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ←‏ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߓߊߞߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ
 20. ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬ ←‏ ߘߎߢߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬
 21. ߛߊ߬ߣߐ߬ߟߊ߫߫ ←‏ ߛߊ߬ߣߐ߬ߟߊ߫
 22. ߛߋߞߎ߬ߓߊ߫ ߓߊ߲ߓߌߣߏ߫ ←‏ ߛߋߞߎ߬ߓߊ߫ ߓߊ߲ߓߌߣߏ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫
 23. ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ߖߊ߬ ←‏ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ߖߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫
 24. ߛߙߋߞߘߐߣߍ߲߫ ←‏ ߛߙߍߞߘߐߣߍ߲߫
 25. ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ←‏ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫
 26. ߝߏߘߋ ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ←‏ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
 27. ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ Fode Bangaly Drame ←‏ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ
 28. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ←‏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬
 29. ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫ ←‏ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫
 30. ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫ ←‏ ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫
 31. ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ←‏ ߞߙߎ߬ߛߊ߫
 32. ߞߣߐߡߊߓߐ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ ←‏ ߞߣߐߡߊߓߐ
 33. ߞߣߐߡߊߓߐ߫ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ ←‏ ߞߣߐߡߊߓߐ
 34. ߟߊߛߏߦߊ ←‏ ߊߟߊߛߏߦߊ߫
 35. ߟߊ߰ߖߌ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ←‏ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
 36. ߟߏߟߊ߫ ←‏ ߟߐ߬ߟߊ߫
 37. ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߣߐ߫ ←‏ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߣߐ߫
 38. ߡߊ߲ߛߊ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߝߌߟߊߣߊ߲ ←‏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ
 39. ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ←‏ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫
 40. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ←‏ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ
 41. ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ←‏ incubator:ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬
 42. ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫ ←‏ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫
 43. ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ wp/nqo ←‏ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ
 44. ߫ߓߊ߲߬߬ߘߊ߲߬߬ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ ←‏ ߓߊ߲߬߬ߘߊ߲߬߬ߞߋߟߋ߲߫
 45. ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߞߣߍ:Killarnee ←‏ meta:User talk:Killarnee
 46. ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߞߣߍ:Sewepb ←‏ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߞߣߍ:Ameisenigel
 47. ߞߙߊߞߏ:Bon article ←‏ ߞߙߊߞߏ:ߞߎߡߘߊ߫ ߢߌߡߊ

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫