ߞߐߜߍ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߁߉, ߂߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. ߒߞߏ ߞߊ߲ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 2. ߊߡߊߘߎ߫ ߤߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 3. ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 4. ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 5. ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 6. ߌߛߑߙߊߌߟ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 7. ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 8. ߒߠߋ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 9. ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 10. ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 11. ߓߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 12. ߓߊߕߺߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 13. ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 14. ߓߌߦߊ߲ߥߎߦߊ߲ߘߐߦߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 15. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 16. ߓߟߊߕߏ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 17. ߕߌ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 18. ߕߍ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 19. ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 20. ߕߐ߮‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 21. ߕߎߜ߭ߋ߬‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 22. ߕߘߎߞߎ߲ߣߊߓߊ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 23. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߛߌߟߓߊ ߟߎ߬‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 24. ߖߌ߬ߣߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 25. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 26. ߖߍ߲߬ߖߌ߬ߝߎߣߎ߲‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 27. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 28. ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 29. ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 30. ߘߋ߬ߙߌ߬ߒߠߊ߬ ߛߊߙߌߦߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 31. ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 32. ߘߍ߬ߞߙߎ‎‏ (߁߁:߅߈, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 33. ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 34. ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 35. ߘߎ߬ߕߋ߰ߦߊ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 36. ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 37. ߘߟߊ߬ߣߍ߲ߞߊ߲߫‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 38. ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߬ߞߊ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 39. ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 40. ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߯ߣߐ߯ ߕߍ ߕߍߓߊ߯ߦߊ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 41. ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߫‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 42. ߛߊ߲ߡߊߞߎߡߊ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 43. ߛߌ߰ߞߊ߲‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 44. ߛߌ߰ߟߏߟߏ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 45. ߛߎ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 46. ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߊߟߌ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 47. ߛߐ߲߬ߢ߭ߊߦߌ߬‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 48. ߜߐߞߎ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 49. ߜߙߊ߬ߟߌ‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)
 50. ߝߊߘߎ߯‎‏ (߁߁:߅߉, ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߉)

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫