ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߙߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߜߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߝߙߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߜߋ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫[߁]߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬[߂].

ߛߌ߰ߓߊ߮


ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

  1. ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
  2. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫